08 UDAL ONDASUNAK ERABILTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

08 ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE BIENES MUNICIPALES

 
 

01 - Kultur Etxeko aretoen prezio publikoa

01 - Precio público de las salas de la Casa de Cultura

 

01 - Kultur Etxeko aretoen prezio publikoa

01 - Precio público de las salas de la Casa de Cultura

1.1.- Erabilera publikoa (hezkuntza eta kulturaren inguruko ekintzak eta irabazi asmorik gabeko erakundeen ekintzak):
0
1.1.- Uso público (actividades relacionadas con la educación y la cultura y actividades de entidades sin ánimo de lucro):
1.2.- Hileta zibilak:
0
1.2.- Funerales civiles:
1.3.- Erabilera pribatua (ezkontzak eta irabazi asmoa duten erakundeetako ekintzak):
-
1.3.- Uso privado (bodas y actividades de entidades con ánimode lucro):
1.3.1.- Egun osoa:
51
1.3.1.- Día entero:
1.3.2.- Goiza edo arratsaldea:
25,50
1.3.2.- Mañana o tarde:
Aretoa aldi baterako, hau da, denbora batean hainbat emanaldi emateko, alokatzen duen pertsonari edo taldeari % 60ra arteko hobaria egin ahal izango zaio, interesdunak aurrez horrela eskatzen badu, eta kultura batzorde informatzaileak aretoan egin beharreko ekintzak gizartearen interesekoak edo onura publikorako izateagatik horrela proposatzen badu.
-
A las personas o grupos que alquilen un local para ofrecer diversas actuaciones durante un periodo de tiempo, se les podrá conceder una bonificación de hasta un 60 %, si el interesado así lo solicitase con antelación y la comisión informativa de cultura así lo proponga por considerar que las actividades a realizar en el local son de interés social o utilidad pública.

02 - Udal ondasunak erabiltzearen prezio publikoa

02 - Precio público por la utilización de bienes municipales

 

01 - Udal ondasunak erabiltzearen prezio publikoa.

01 - Precio público por la utilización de bienes municipales

Musika ekipoa
183,00
Equipo de música
Bafle auto-anplifikatuak
30,50
Bafles autoamplificados
Eszenarioa, m bakoitzeko
8,00
Escenario, cada
Aulkiak, bakoitzeko
0,51
Sillas, unidad
Mahaiak, bakoitzeko
6,10
Mesas, unidad
Karpa handia
153,00
Carpa grande
Sutegiak, bakoitzeko
15,25
Planchas, unidad
Taloak egiteko mahaiak
200,00
Mesa para hacer talos
Parrilla
203,00
Parrilla
Estufak, bakoitzeko
41,00
Estufas, unidad
Eszenario txikia, modulu bakoitzeko
25,50
Escenario pequeño, cada módulo
Interpretaritza maleta
183,00
Maletín de traducción
Udal ondasunak erabiliz gero, % 100eko hobaria izango da, kasu hauetan:
La utilización de los bienes municipales tendrán una bonificación del 100% en los siguientes casos:
Pertsona juridikoak:
Personas jurídicas:
 • Pertsona juridikoa irabazi asmorik gabekoa bada, edota bere berezko jardueraren zerbitzuak hirugarrenei kobratzen ez badizkie; eta, betiere, eskatutako ondasunak jende orori zuzendutako jarduera baterako baldin badira.
 • Cuando éstas NO tengan ánimo de lucro o no cobren a terceros los servicios propios de su actividad y y soliciten los bienes para una actividad abierta al público en general.
 • Irabaziak lortzeko asmoa izan arren, eskatutako ondasunak pertsona juridiko horren berezko jarduerarako ez diren gizarte, kultura, ongintza edo antzeko izaerako ekintza baterako badira eta jarduerok jende orori zuzenduta baldin badaude.
 • Cuando aún teniendo ánimo de lucro solicitan los bienes para un acto de carácter social, cultural, benéfico o similar, no propio de la actividad del solicitante  y abierto al público en general.
 • Irabazi asmorik gabekoa izan eta bere berezko jarduerarengatik hirugarrenei zerbitzuak kobratzen dizkieten pertsona juridikoak badira; eta, betiere, eskatutako ondasunak pertsona juridiko horren berezko jarduerarako ez diren gizarte, kultura, ongintza edo antzeko izaerako ekintza baterako badira eta jarduerok jende orori zuzenduta baldin badaude.
 • Cuando estas NO tengan ánimo de lucro pero si cobran a terceros los servicios propios de su actividad y soliciten los bienes para un acto de carácter social, cultural, benéfico o simitar, no propio de la actividad del solicitante y abierto al público en general.
 • Ez da jotzen hirugarren batzuei kobratu izana, musika, euskara, folklore, kirol edo ongintzako jarduerekin lotutako erakundeei egindako ekarpenak.
 • No se considera como cobro a 3º las aportaciones de cualquier tipo a entidades relacionadas a la música, euskera, folclore, deporte o actividades benéficas.
Pertsona fisikoak:
Personas físicas:
 • Udal ondasunak eskatzen dituztenean jende ororentzat izango den gizarte, kultura, ongintza edo antzeko izaerako ekintza baterako.
 • Cuando soliciten los bienes  para una actividad de carácter social, cultural, benéfico, o similar abierta al público en general.
 • Udal ondasunak eskatzen dituztenean izaera ekonomikoa duen jarduera baterako eta irabaztekoa EZ den helburu baterako eta jende orori zuzenduta egon.
 • Cuando soliciten los bienes para una actividad de carácter económico y fin no lucrativo, abierta al público en general.