01 ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAREN KUOTAK ZEHAZTEKO OINARRIZKO ELEMENTUEN ORDENANTZA FISKAL ARAUTZAILEA

01 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA DETERMINAR LAS CUOTAS DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

 
 

01 - XEDAPEN OROKORRAK

01 - DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.
Artículo 1º
Udal honek, Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren uztailaren 5eko 12/1989 Foru-Arauaren 14.3 artikuluak ematen duen baimena erabiliz, Zerga honen karga-mota ondorengo artikuluan ezartzen diren terminoetan finkatu du.
Este Ayuntamiento, haciendo uso de la autorización que confiere el art. 14.3 de la Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, fija el tipo de gravamen de este Impuesto en los términos que se establecen en el artículo siguiente.
 

02 - KARGA-MOTAK

02 - TIPOS DE GRAVAMEN

2. artikulua.

Artículo 2º 
1. Hiri-izaerako ondasunei aplikagarri zaien Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren karga-mota ERANSKINean adierazten den ehunekotan finkatu da.
1º. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el tanto por cien que se indica en el ANEXO.

2. Landa-izaerako ondasunei aplikagarri zaien Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren karga-mota ERANSKINean adierazten den ehunekotan finkatu da. 

2º. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica, queda fijado en el tanto por cien que se indica en el ANEXO. 
 

03 - ZERGA OINARRIA ETA KUOTAK

03 - BASE IMPONIBLE Y CUOTAS

3. artikulua.

Artículo 3º 

1. Hiri-izaerako Ondasunei aplikatutako Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren zerga-oinarria bere balio katastralak eratuko du. 

1. La Base Imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicada a los Bienes de naturaleza Urbana, estará constituida por su valor catastral. 

2. Landa-izaerako Ondasunei aplikagarri zaien Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren zerga-oinarria, arauz onartutako balio katastralak eratuko du. 

2. La Base Imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles aplicable a los Bienes de naturaleza Rústica estará constituido por el valor catastral reglamentariamente aprobado. 

3. Zerga honen kuota zehazteko aurreko ataletan adierazitako zerga oinarriei Ordenantza honetako 2. artikuluan finkatutako karga-motak aplikatuko zaizkie. 

3. La determinación de la cuota de este Impuesto se obtiene aplicando a las Bases Imponibles expresadas en los apartados anteriores los tipos de gravamen respectivos, fijados en el art. 2º de esta Ordenanza. 

4. Indargabetuta 2016ko urtarrilaren 1etik.

4. Derogado a 1 de enero de 2016.

5. Ohiko bizilekua denean, kuota osoko hobari hauek aplikatuko zaizkie familia ugaria diren subjektu pasiboei.

5. Se aplicarán las siguientes bonificaciones de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa respecto del inmueble que tenga la consideración de vivienda habitual:
 

01 - Kuota osoko hobari taula

01 - Tabla de bonificaciones de la cuota íntegra

Hileko soldata, Lanbide Arteko Gutxieneko Soldatarekiko (LAGS)

Renta Familiar Estandarizada , comparado con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
3 seme-alaba; x<= LAGS
45 %
3 hijos/as; x<= SMI
3 seme-alaba; x: LAGS+%10
40 %
3 hijos/as; x: SMI+10%
3 seme-alaba; x: LAGS+%20
25 %
3 hijos/as; x: SMI+20%
3 seme-alaba; x: LAGS+%30
15 %
3 hijos/as; x: SMI+30%
3 seme-alaba; x:LAGS+%50
-
3 hijos/as; x: SMI+50%
3 seme-alaba: x:LAGS+%60
-
3 hijos/as; x: SMI+60%
4 seme-alaba; x<= LAGS
45 %
4 hijos/as; x<= SMI
4 seme-alaba: x:LAGS+%10
45 %
4 hijos/as; x: SMI+10%
4 seme-alaba: x:LAGS+%20
40 %
4 hijos/as; x: SMI+20%
4 seme-alaba: x:LAGS+%30
25 %
4 hijos/as; x: SMI+30%
4 seme-alaba: x:LAGS+%50
15 %
4 hijos/as; x: SMI+50%
4 seme-alaba: x:LAGS+%60
-
4 hijos/as; x: SMI+60%
5 seme-alaba edo >; x <= LAGS
50 %
5 hijos/as o >; x <= SMI
5 seme-alaba edo >; x:LAGS+%10
45 %
5 hijos/as o >; x: SMI+10%
5 seme-alaba edo >; x:LAGS+%20
45 %
5 hijos/as o >; x: SMI+20%
5 seme-alaba edo >; x:LAGS+%30
40 %
5 hijos/as o >; x: SMI+30%
5 seme-alaba edo >; x:LAGS+%50
25 %
5 hijos/as o >; x: SMI+50%
5 seme-alaba edo >; x:LAGS+%60
15 %
5 hijos/as o >; x: SMI+60%
X = familia unitateko kide guztien soldaten batura zati familia unitateko kide kopurua.
X = Suma de todos los salarios de los componentes de la unidad familiar dividido entre el número de miembros de la unidad.
Familia-unitateko kide bakoitzaren soldatak zehazteko, zerga-oinarri orokorraren eta zerga-onuraren aurreko urteko PFEZaren aurrezkiaren zerga-oinarriaren batura hartuko dira erreferentziatzat.

Hobaria jaso ahal izateko baldintza eta tramite formalak:
 • Subjektu pasiboak familia ugariaren titular izan beharko du zerga sortzen den egunean, urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean.
 • Hobari eskaera Gizarte Zerbitzuetan egin beharko da.
 • Inprimakiarekin batera honako hauek aurkeztu beharko dira:
  • Familia ugariaren titulua.  
  • Familia ugariko kide guztien zerga-onuraren aurreko urteko PFEZa edo hura egiteko betebeharra ez dutela egiaztatzen duen ziurtagiria. Eskoriatzako Udalak zuzenean egiaztatuko du hori, interesdunek egiaztapen hori egitearen aurka ez badaude. Aurka egonez gero, eskatutako likidazioak aurkeztu beharko dituzte.
Los salarios de cada uno de los componentes de la unidad familiar se determinará tomando como referencia la suma de  base imponible general y la base imponible del ahorro  del IRPF del año anterior  al del beneficio fiscal.

Requisitos y trámites formales para el disfrute de la bonificación:
 • El sujeto pasivo deberá ostentar la condición de titular de familia numerosa en la fecha de devengo del impuesto, 1 de enero de cada año. 
 • La solicitud de bonificación se tramitará ante el Departamente de  Servicios Sociales. 
 • Junto con el impreso normalizado de solicitud  deberá presentar: 
  • Título de familia numerosa.
  • IRPF del año anterior al del beneficio fiscal, de todos los miembros de la familia numerosa o certificado que acredite la no obligación de realizar la misma. El Ayuntamiento de Eskoriatza verificará directamente dicho extremo si   las  personas interesadas  no se oponen a dicha verificación, debiendo aportar en  el caso de oponerse las liquidaciones requeridas

6.- Indargabetuta 2013ko urtarrilaren 1etik.

6.- Derogada a 1 de enero de 2013
7.- Ondasun higiezinen gaineko zergaren kuota osoaren % 50eko hobaria ezarriko da energia berriztagarridun sistemak jarri dituzten ondasun higiezinentzat, betiere  energia berriztagarridun sistemak jarritako partzelaren erabilera nagusia etxebizitzakoa bada edo lurzoru urbanizaezinezko etxebizitza-eraikina (baserriak barne).
7.- Tendrán una bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes inmuebles que hayan instalado sistemas de energía renovable, siempre que la parcela en la que se haya instalado el sistema de energía renovable tenga como uso predominante el de vivienda o el de edificación de viviendas en suelo no urbanizable, incluidos los caseríos.
Zerga hobaria, guztira, ez da izango eskatzaile bakoitzaren inbertsioaren kostu osoaren % 50 baino gehiago, eta gehienez 1.000 eurokoa izango da, eta instalazioa egin dela ziurtatu ondorengo lehen 10 urteetan aplikatuko da.
La bonificación fiscal total no podrá superar el 50% del coste total de la inversión de cada solicitante, con un máximo de 1.000 euros, y se aplicará durante los 10 primeros años desde que se certifique su instalación.
7.1.- Baldintzak:

7.1.1.- Hobari edo beherapen hori izateko, energia berriztagarridun instalazioek beroa sortzen badute, dituzten kolektoreek Administrazioaren homologazioa izan behar dute.


7.1.2.- Energia berriztagarridun sistemak instalatu ostean egin beharko da eskaera, eta Ingurumen arloak  onespen txostena eman beharko du instalatutako sistema hobariarekin bat datorrela onesteko.

7.1.3.- Energia aprobetxatzeko sistema jarri den ondasunaren OHZn bakarrik aplikatuko da hobaria.

7.1.4.- Hobaria 10 urtetan aplikatuko da, aurreko onespen txostena eman eta hurrengo zergalditik aurrera. Aurreko ekitaldietako OHZ ordainagiriak ordainduta egon beharko dira.

Eskaerak instalazio obrak amaitu ostean aurkeztu beharko dira agiri  hauekin:
 • Eskatzailearen NANa.
 • Obra amaierako likidazioa eta ziurtagiria.
 • Eskatzaile bakoitzaren jabetzari dagokion inbertsioa.
 • Instalatutako energia sistemaren homologazioa.
7.2.- Salbuespenak:

Hobari honetatik salbuetsita geratzen dira eraikuntza berriko higiezinak, indarrean dagoen Eraikuntzako Kode Teknikoak ezarritakoa betez, instalatuta daukatelako sistema hori.  
7.1.- Requisitos:

7.1.1.- Para poder acogerse a esta bonificación o descuento, si las instalaciones de energía renovable generan calor, los colectores que dispongan deberán contar con la homologación de la Administración.

7.1.2.- La solicitud deberá realizarse una vez instalados los sistemas de energía renovable y el Área de Medio Ambiente deberá emitir informe de aprobación sobre la adecuación del sistema instalado a la bonificación.

7.1.3.- La bonificación se aplicará únicamente al IBI del bien en el que se haya instalado el sistema de aprovechamiento energético.

7.1.4.- La bonificación se aplicará durante 10 años, a contar desde el período impositivo siguiente a la emisión del informe de aprobación anterior, debiendo estar abonados los recibos de IBI de ejercicios anteriores.

Las solicitudes deberán presentarse una vez finalizadas las obras de instalación, con la siguiente documentación:
 • DNI del solicitante.
 • Liquidación y certificación de fin de obra.
 • Inversión correspondiente a la propiedad de cada solicitante.
 • Homologación del sistema energético instalado.

7.2.- Excepciones:

Quedan exentos de esta bonificación los inmuebles de nueva construcción en los que el sistema se ha instalado en cumplimiento del vigente Código Técnico de Edificación.  

8- Kuota osoaren %50eko hobaria ezarriko da ondasun higiezinentzat, ondasun horiek “Etxebizitza Hutsaren Programa”ren baitan utzitakoak direnean, Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 30eko 316/2002 Dekretuaren babesean.  Beherapen hau aplikatzeko, Eusko Jaurlaritzak egindako ziurtagiria aurkeztu behar da Udaletxean.

8 - Se establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles cuyo uso sea objeto de cesión en el marco del “Programa de Vivienda Vacía” regulado por el Decreto del Gobierno Vasco 316/2002, de 30 de diciembre. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a la presentación en este Ayuntamiento del certificado correspondiente del Gobierno Vasco.

9. Aurreko artikuluetako hobariak jaso ahal izateko honako baldintza hauek bete beharko dira:

9.- Para poder acceder a las bonificaciones recogidas en los artículos precedentes se deberán de cumplir los siguientes requisitos:
1.- Higiezinak derrigorrezko udal lizentziak edo baimenak izan beharko ditu.
2.- Subjektu pasiboak honako baldintzak bete beharko ditu:
A.- Udalari ordaindu beharreko zergak kitatuta edukitzea.
B.- Pertsona fisikoen kasuan, Eskoriatzan erroldatuta egotea zergaren sortzapen-unean. Pertsona juridikoen kasuan, egoitza soziala Eskoriatzan izatea.
 
1.- El inmueble deberá disponer de las preceptivas licencias o autorizaciones municipales.
2.- En el sujeto pasivo deberán de concurrir las siguientes circunstancias:
A.- Estar al corriente en el pago de todos los tributos municipales.
B.- Si se trata de personas físicas, estar empadronado en el municipio de Eskoriatza en el momento del devengo del impuesto. En el caso de personas jurídicas, el domicilio social tendrá que estar ubicado en el municipio de Eskoriatza.

Ordainketa subjektu talde batek egin behar duenean (jabekideak eta abar), aplikatuko zaion hobaria talde horretako kideek baldintzok betetzen dituzten portzentajearen adinakoa izango da. 

Cuando la obligación del pago recaiga en un colectivo de sujetos (comunidad de vecinos, etc...), la bonificación se aplicará en el mismo porcentaje con el que dentro de dicho colectivo se de cumplimiento de los requisitos.

04 - GESTIO-ARAUAK

04 - NORMAS DE GESTIÓN

4.artikulua.

Artículo 4º 

1. Zerga honen gestio, likidazio, diru bilketa eta ikuskapen-ahalmenak Gipuzkoako Foru-Aldundian delegatu ahal izango dira, Udalbatzak zehazten dituen termino, eduki eta garrantziaren arabera, eta  horretarako dagokion hitzarmena sinatuta. 

1. Las facultades de gestión, liquidación, recaudación e inspección de este Impuesto, podrán delegarse en la Diputación Foral de Guipúzcoa, en los términos, contenido y alcance que el Ayuntamiento Pleno determinen, suscribiendo al efecto el oportuno convenio. 

2. Hartutako udal erabakia GAOn argitaratuko da.

2. El acuerdo municipal adoptado se publicará en el BOG.
 

05 - AZKEN XEDAPENA

05 - DISPOSICIÓN FINAL

Transkribatutako Ordenantza Fiskala eta Eranskinean dauden karga-motak 2016ko urriaren 18an egindako Osoko Bilkuran onartu zituen Udalbatzak, 2017ko urtarrilaren 1ean sartuko dira indarrean eta indarrean segituko dute aldatzea edo derogatzea erabaki arte. 

La Ordenanza Fiscal transcrita y los tipos de gravamen contenidos en el Anexo, que forma parte integrante de la misma, fueron aprobados por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 18 de octubre de 2016, y entrará en vigor el día 1º de enero de 2017, continuando aplicándose en tanto no se acuerde modificación o derogación. 
 

E01 - ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA

E01 - IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

ONESPEN DATA:   2016ko urriak 18

FECHA DE APROBACIÓN:   18 de octubre de 2016
 

01 - Zerga neurriak:

01 - Tipos de gravamen:

Hiri izaerako industrialdeak
0,60 zerga neurria
Zonas industriales de naturaleza urbana:
Hiri izaerako gainontzeko guneak
0,24111 zerga neurria
Resto de zonas de naturaleza urbana:
Landa izaerakoak:
1,1 zerga neurria
De naturaleza rústica: