03 TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAREN KUOTAK ZEHAZTEKO OINARRIZKO ELEMENTUEN ORDENANTZA FISKAL ARAUTZAILEA

03 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA DETERMINAR LAS CUOTAS DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

 
 

01 - XEDAPEN OROKORRAK

01 - DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.

Artículo 1º 
Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen zergari buruzko uztailaren 5eko 14/1989 Foru Arauaren 4.3 artikuluak aitortutako eskumenak erabiliz, Udalak artikulu horretako 1 atalean adierazitako gutxieneko kuotak igo eta ERANSKINean jasotzen diren moduan onartu ditu. Aipatutako artikulua abenduaren 23ko 4/2009 Foru Arauaren 8. artikuluaren bigagarren idatz zatiak aldatu zuen.
Este Ayuntamiento, haciendo uso de la autorización que confiere el art. 4.3 de la Norma Foral 14/1989, de 5 de Julio, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, fija las cuotas señaladas en el ANEXO incrementando las mínimas establecidas en el apartado 1 del citado artículo (artículo modificado a través del apartado dos del art. 8 de la NF 4/2009, de 23 de diciembre).
 

02 - ZERGA KUOTA

02 - CUOTA TRIBUTARIA

2. artikulua.

Artículo 2º 

Eranskinean jaso dira aurreko artikuluak aipatzen duen koefizientea aplikatu ondoren eskatuko diren tarifak. 

En aplicación del coeficiente a que se refiere el artículo anterior, este Impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas que se relaciona en el expresado Anexo. 
 

03 - HOBARIAK ETA SALBUESPENAK

03 - BONIFICACIÓN Y EXENCIÓN

3. artikulua.

Artículo 3º

3.1.- HOBARIAK: Ordenantza honetan aurreikusitako edozein hobari jaso ahal izateko, derrigorrezkoa izango da subjektu pasiboak ondorengo baldintzak betetzea:

3.1.- BONIFICACIONES: Para poder ser beneficiario de cualquiera de las bonificaciones contempladas en la presente ordenanza será requisito necesario que en el sujeto pasivo concurran las siguientes circunstancias:

A.- Udalari ordaindu beharreko zergak kitatuta edukitzea.
B.- Pertsona fisikoen kasuan, Eskoriatzan erroldatuta egotea zergaren sortzapen-unean. Pertsona juridikoen kasuan, egoitza soziala Eskoriatzan izatea.

A.- Estar al corriente en el pago de todos los tributos municipales.
B.- Si se trata de personas físicas, estar empadronado en el municipio de Eskoriatza en el momento del devengo del impuesto. En el caso de personas jurídicas, el domicilio social tendrá que estar ubicado en el municipio de Eskoriatza.

Hobari bat baino aplika daitekeen kasuetan, subjektu pasiboarentzat onuragarriena dena aplikatuko da bakarrik.
En los casos en que sea aplicable más de una bonificación,  sólo se aplicará aquella que resulte más beneficiosa para el sujeto pasivo.

Ibilgailua herentziaz eskuratu duten pertsona fisikoen kasuan, 12 hilabeteko epea izango dute, aurreko titularraren heriotzaren egunetik kontatzen hasita, zerga sortutako unean erroldatze baldintza betetzen zutela egiaztatzeko. Egoera hori egiaztatuta eta gainerako baldintzak betetzen baldin badira, aribideko ekitaldiko urtarrilaren 1etik aurreko eraginarekin aitortuko zaio hobaria.

En el caso de personas físicas que han adquirido el vehículo por herencia, tendrán el plazo de 12 meses, a contar desde el de la fecha del fallecimiento del anterior titular, para acreditar que en el momento del devengo del impuesto concurría en su persona la exigencia del empadronamiento. Acreditada dicha circunstancia y siempre que concurran el resto de  requisitos , se le reconocerá la bonificación con efectos a 1 de enero del año en curso.

Ordainketa subjektu talde batek egin behar duenean (jabekideak eta abar), aplikatuko zaion hobaria talde horretako kideek baldintzok betetzen dituzten portzentajearen adinakoa izango da.

Cuando la obligación del pago recaiga en un colectivo de sujetos (comunidad de vecinos,etc...), la bonificación se aplicará en el mismo porcentaje con el que dentro de dicho colectivo se de cumplimiento de los requisitos.
3.1.1. Zerga kuotaren %50eko hobaria izango dute fabrikatu ziren datatik zenbatuta hogeita hamar urte baino gehiago eta berrogeita hamar baino gutxiago dituzten ibilgailuek, eta zerga kuotaren %100eko hobaria fabrikatu ziren datatik gutxienez berrogeita hamar dituztenak.  Fabrikazio data ezaguna ez balitz, lehenengo aldiz matrikulatu zeneko data hartuko da kontuan, eta matrikulazio datarik ezean, ibilgailu-mota edo aldaera hori fabrikatzeari utzi zitzaioneko data.
3.1.1. Bonificación del 50% de la cuota del impuesto por los vehículos que tengan una antigüedad mínima de treinta años y menos de cincuenta años contados a partir de la fecha de su fabricación y bonificación del 100% de la cuota del impuesto por los vehículos que tengan una antigüedad mínima de cincuenta años contados a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

3.1.2.1.- Zerga kuotan % 75eko hobaria izango dute motor hibridoa duten ibilgailuek (elektrikoa eta gasolina, elektrikoa eta diesela edo elektrikoa eta gasa). Fabrikan bertan homologatuta egon beharko dira.  Zerga hobaria 5 urtera mugatuko da lehenengo matrikulazio egunetik kontatzen hasita.

3.1.2.1.- Gozarán de una bonificación del 75% de la cuota tributaria aquellos vehículos que dispongan de motor híbrido (con energía eléctrica y gasolina, con energía eléctrica y diésel o con energía eléctrica y gas). Deberán de venir homologados desde la propia factoría. Se limita el beneficio tributario a 5 años a partir de la fecha de su 1ª matriculación.

Zerga kuotan % 95eko hobaria izango dute motor elektrikodun ibilgailuek fabrikan bertan homologatuta baldin badaude.

Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota tributaria aquellos vehículos con motor eléctrico que vengan homologados desde la propia factoría.

3.1.3 Indargabetuta 2016ko urtarrilaren 1etik.

3.1.3 Derogada a 1 de enero de 2016.
3.1.4.- Familia ugaria diren subjektu pasiboei, honako hobari hauek aplikatuko zaizkie zergaren kuota osoan. Hobaria bizikidetza unitatearen bost plaza edo gehiagoko ibilgailu bakarrari aplikatuko zaio.
3.1.4. Se aplicarán las siguientes bonificaciones de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa. La  bonificación  sólo se aplicará en uno sólo  de los vehículos turismos de cinco o más plazas de titularidad de la unidad convivencial. 
 

01 - Hobari taula

01 - Tabla de bonificaciones

Hileko soldata, Lanbide Arteko Gutxieneko Soldatarekiko (LAGS)

Renta Familiar Estandarizada, comparado con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
3 seme-alaba; x<= LAGS
45 %
3 hijos/as; x<= SMI
3 seme-alaba; x: LAGS+%10
40 %
3 hijos/as; x: SMI+10%
3 seme-alaba; x: LAGS+%20
25 %
3 hijos/as; x: SMI+20%
3 seme-alaba; x: LAGS+%30
15 %
3 hijos/as; x: SMI+30%
3 seme-alaba; x:LAGS+%50
-
3 hijos/as; x: SMI+50%
3 seme-alaba: x:LAGS+%60
-
3 hijos/as; x: SMI+60%
4 seme-alaba; x<= LAGS
45 %
4 hijos/as; x<= SMI
4 seme-alaba: x:LAGS+%10
45 %
4 hijos/as; x: SMI+10%
4 seme-alaba: x:LAGS+%20
40 %
4 hijos/as; x: SMI+20%
4 seme-alaba: x:LAGS+%30
25 %
4 hijos/as; x: SMI+30%
4 seme-alaba: x:LAGS+%50
15 %
4 hijos/as; x: SMI+50%
4 seme-alaba: x:LAGS+%60
-
4 hijos/as; x: SMI+60%
5 seme-alaba edo >; x <= LAGS
50 %
5 hijos/as o >; x <= SMI
5 seme-alaba edo >; x:LAGS+%10
45 %
5 hijos/as o >; x: SMI+10%
5 seme-alaba edo >; x:LAGS+%20
45 %
5 hijos/as o >; x: SMI+20%
5 seme-alaba edo >; x:LAGS+%30
40 %
5 hijos/as o >; x: SMI+30%
5 seme-alaba edo >; x:LAGS+%50
25 %
5 hijos/as o >; x: SMI+50%
5 seme-alaba edo >; x:LAGS+%60
15 %
5 hijos/as o >; x: SMI+60%

X = familia unitateko kide guztien soldaten batura zati familia unitateko kide kopurua.

X = Suma de todos los salarios de los componentes de la unidad familiar dividido entre el número de miembros de la unidad.
Familia-unitateko kide bakoitzaren soldatak zehazteko, zerga-oinarri orokorraren eta zerga-onuraren aurreko urteko PFEZaren aurrezkiaren zerga-oinarriaren batura hartuko dira erreferentziatzat.

Hobaria jaso ahal izateko baldintza eta tramite formalak:
 • Subjektu pasiboak familia ugariaren titular izan beharko du zerga sortzen den egunean, urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean.
 • Hobari eskaera Gizarte Zerbitzuetan egin beharko da.
 • Inprimakiarekin batera honako hauek aurkeztu beharko dira:
  • Familia ugariaren titulua .
  • Familia ugariko kide guztien zerga-onuraren aurreko urteko PFEZa edo hura egiteko betebeharra ez dutela egiaztatzen duen ziurtagiria. Eskoriatzako Udalak zuzenean egiaztatuko du hori, interesdunek egiaztapen hori egitearen aurka ez badaude. Aurka egonez gero, eskatutako likidazioak aurkeztu beharko dituzte
Los salarios de cada uno de los componentes de la unidad familiar se determinará tomando como referencia la suma de  base imponible general y la base imponible del ahorro  del IRPF del año anterior  al del beneficio fiscal.

Requisitos y trámites formales para el disfrute de la bonificación:
 • El sujeto pasivo deberá ostentar la condición de titular de familia numerosa en la fecha de devengo del impuesto, 1 de enero de cada año.
 • La solicitud de bonificación se tramitará ante el Departamento de Servicios Sociales.
 • Junto con el impreso normalizado de solicitud  deberá presentar:
  • Título de familia numerosa o fotocopia compulsada.
  • IRPF del año anterior al del beneficio fiscal, de todos los miembros de la familia numerosa o certificado que acredite la no obligación de realizar la misma. El Ayuntamiento de Eskoriatza verificará directamente dicho extremo si   las  personas interesadas  no se oponen a dicha verificación, debiendo aportar en  el caso de oponerse las liquidaciones requeridas

  3.2. Ondoko hauek daude Zergatik salbuetsita:

  3.2. Estarán exentos del Impuesto:

  a) Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako udal entitateen ibilgailu ofizialak, defentsari edo herritarren segurtasunari atxikita badaude.

  a) Los vehículos oficiales del Estado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de las Entidades Municipales guipuzcoanas, adscritos a la Defensa o a la seguridad ciudadana.

  b) Ordezkaritza diplomatikoen ibilgailuak, bulego kontsularrenak, atzerriko agente diplomatikoenak eta kreditatuta dauden karrerako funtzionario kontsularrenak, kanpoaldetik identifikatuta badaude eta mailan eta hedaduran elkarrekikotasun baldintza betetzen bada.

  b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.

  Horiez gain, salbuetsita egongo dira Espainiako Estatuan egoitza edo bulegoa duten nazioarteko erakundeen ibilgailuak eta beren funtzionario edo kideenak, hauek estatutu diplomatikoa dutenean.

  Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en el Estado Español y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

  c) Nazioarteko itun edo hitzarmenen ondorioz salbuestekoak diren ibilgailuak.

  c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales.

  d) Anbulantziak eta osasun laguntzarako nahiz zauritu edo gaixoak garraiatzeko erabiltzen diren gainerako ibilgailuak.

  d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

  e) Mugikortasun murriztua duten pertsonentzat egokitutako ibilgailuak, abenduaren 23ko 2.822/1998 Errege Dekretuak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onartzen duenak, II. eranskinaren A letran aipatuak, pertsona desgaituen izenean matrikulatuta daudenean. 

  e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, matriculados a nombre de personas con discapacidad. 

  Era berean, salbuetsita daude 14 zaldi fiskaletik beherako ibilgailuak, baldin eta desgaituen izenean matrikulatuta egonik beraiek ez beste inork erabiltzeko badira Salbuespen hori zirkunstantzia horiek betetzen diren artean aplikatuko da, pertsona desgaituek gidatutako ibilgailuak izan nahiz horiek garraiatzeko ibilgailuak izan. 

  Asimismo, están exentos los vehículos de menos de 14 caballos fiscales, matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. 

  Aurreko bi paragrafoetan aipatutako salbuespenak ibilgailu batengatik bakarrik izango zaizkie aplikagarriak horien onuradun diren subjektu pasiboei. 

  Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente. 

  Letra honetan xedatutakoaren ondorioetarako, honako hauek hartuko dira pertsona desgaitutzat: 

  A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con discapacidad las siguientes: 

   
  1) % 33 edo handiagoko eta % 65 baino gutxiagoko minusbaliotasuna mugikortasun mugatuarekin duten pertsonak. Mugikortasun murriztutzat joko da minusbaliotasun maila aitortu, ezarri eta kalifikatzeko prozedurari buruzko urriaren 18ko 888/2022 Errege Dekretuaren 4. artikuluko desgaitasunaren ebaluazioko "b" hizkian agertzen dena. Otsailaren 1eko 383/1984 Errege Dekretuaren 25.1.b) artikuluak aipatzen duen desgaitasun-mailaren eta garraio kolektiboak erabiltzeko mugikortasun-zailtasunak izatearen zehaztapenaren artean eskatzen den harremana IV. eranskineko Jardueraren Gaitasunak/Mugak Ebaluatzeko Baremoa (BLA) aplikatuz finkatuko da.  
   4. eranskinean jasotzen den moduan, mugikortasun-eremuan lortutako mugaren ehunekoa % 25ekoa edo handiagoa bada, pertsonak mugikortasun murriztua eta garraio kolektiboak erabiltzeko mugikortasun zailtasunak dituela erabakiko da.


  2) Minusbaliotasun maila % 65eko edo handiagoa duten pertsonak.

  Aurreko 1) eta 2) hizkietan aipatutako pertsonak mugikortasun murriztua dutenean 888/2022 Errege Dekretuak 4. Eranskinean jasotzen duen baremoaren arabera, ez zaie 14 zaldi fiskaleko muga aplikatuko ibilgailua gurpil aulkia eramateko egokituta badago.

  1) Personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33% e inferior al 65%, en situación de movilidad reducida. Se entenderá por movilidad reducida la que figure en el apartado "b" de la evaluación de la discapacidad del artículo 4 del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, sobre el procedimiento para el reconocimiento, implantación y calificación del grado de minusvalía. La relación exigida entre el grado de discapacidad a que se refiere el artículo 25.1.b) del Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, y la determinación de las dificultades de movilidad para el uso de los transportes colectivos, se determinará mediante la aplicación del Baremo de Evaluación de las Competencias/Limitaciones de la Actividad (BLA) del anexo IV.  
   Si, tal y como se recoge en el anexo 4, el porcentaje de limitación alcanzado en el ámbito de movilidad es igual o superior al 25%, se determinará que la persona tiene movilidad reducida y dificultades de movilidad para el uso de transportes colectivos.

  2)
  Personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65%.

  Cuando las personas a que se refieren los apartados 1) y 2) se encuentren en situación de movilidad reducida según el baremo recogido en el anexo 4 del Real Decreto 888/2022, no les será de aplicación el límite de 14 caballos fiscales cuando el vehículo esté adaptado para llevar silla de ruedas.

  f) Udalaren emakida administratibo bidez hiri garraio publikoari atxikita dauden autobus, mikrobus eta gainerako ibilgailuak, plaza kopurua (gidariarena barne) bederatzitik gorakoa denean.

  f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público en régimen de concesión administrativa otorgada por este Municipio, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

  g) Nekazaritza Makineriaren Inskripzio Kartila duten traktore, erremolke, erdierremolke eta makineria.

  g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inscripción de Maquinaria Agrícola.

  Apartatu honetako e) eta g) letretan aipatzen diren salbuespenak aplikatu ahal izateko, interesatuek eskaera egin beharko dute, ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren zergatia adieraziz. Udal Administrazioak behin salbuespena onartuta, agiria emango du hura eman dela egiaztatzeko. 

  Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y g), los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión. 

  Halaber, e) letraren bigarren paragrafoan aurreikusitako salbuespenari dagokionez, interesatuak desgaitasunaren frogagiria eta, hala badagokio, mugikortasun murriztuarena aurkeztu beharko dizkio Udalari, eta ibilgailua zertarako erabiltzen duen ere justifikatu beharko dio Udalak ezarriko duen eran. Aipatutako frogagiriak organo eskudunak emanak izango dira beti.

  En relación con la exención prevista en el segundo párrafo de la letra e), el interesado deberá aportar el certificado acreditativo de la discapacidad y, en su caso, del estado carencial de movilidad reducida, emitidos por el órgano competente y justificar el destino del vehículo ante el Ayuntamiento en los términos que éste establezca.

  3.3. Aurreko atalean aipatutako ondorioetarako, ibilgailuen titularrek Udal honetan erroldatuta egon beharko dute, eta zerga ordaintzetik salbuesteko eskaerarekin batera honako agiriak aurkeztu beharko dituzte Udal honetako Erregistro Orokorrean: 

  3.3. A los efectos previstos en el apartado precedente, los titulares de los vehículos, que deberán figurar empadronados en este Municipio, solicitarán la exención del impuesto por escrito en el Registro General de este Ayuntamiento, acompañando a la petición escrita los siguientes documentos: 

  a) Mugikortasun murriztua duten pertsonentzako ibilgailuak edo minusbaliatu baten izenean eta berak bakarrik erabiltzeko matrikulatutako ibilgailuak:

  a) En el supuesto de vehículos para personas con movilidad reducida o matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo:

  - Ibilgailuaren zirkulazio-baimenaren fotokopia

  - NANaren fotokopia.

  - Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren fotokopia.

  - Ibilgailuaren titularrak bakarrik erabiltzeko dela adierazten duen zinpeko aitorpena.

  - Gizartekintzak edo ordezkatzen duen Administrazio-aginteak emandako ziurtagiriaren originala
   

  - Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo.

  - Fotocopia del DNI

  - Fotocopia del Certificado de características técnicas del vehículo.

  - Declaración jurada acreditativa del uso personal del vehículo.

  - Original del Certificado emitido por Gizartekintza u Organismo o Autoridad Administrativa que le sustituya.

  b) Traktoreak, erremolkeak, erdierremolkeak eta nekazaritzako makineria

  b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola:
  - Ibilgailuaren zirkulazio-baimenaren fotokopia.
  - Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren fotokopia.
  - Nekazaritza Makineriaren Inskripzio Kartilaren fotokopia, edo Gipuzkoako Foru Aldundiaren Nekazaritza Makineriako Erregistro Ofizialean alta emanda egotearen ziurtagiria. Horrek ibilgailuaren titularraren izenean egon behar du ezinbestean.
   
  - Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo.
  - Fotocopia del Certificado de características técnicas del vehículo.
  - Fotocopia de Cartilla de Inscripción de Maquinaria Agrícola, o documento acreditativo del alta en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola del Departamento correspondiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, expedida necesariamente a nombre del titular del vehículo.

  04 - ZERGAREN GESTIOA

  04 - GESTIÓN DEL IMPUESTO

  4. artikulua.

  Artículo 4º 

  1. Zerga hau autolikidazio erregimenean eskatuko da, Udal Administrazioak xede horretarako zerga honen subjektu pasiboei eta dagozkion espedienteak tramitatzen dituzten gestoriei emango dien eredua baliatuta. 

  1. Este Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación en el modelo que al efecto se facilitará por la Administración municipal a los sujetos pasivos de este Impuesto y a las Gestorías que tramiten los correspondientes expedientes. 

  2. Zerga hau autolikidazioa aurkeztean ordainduko da. 

  2. El pago del Impuesto se efectuará en el momento de la presentación de la autoliquidación. 

  5. artikulua.

  Artículo 5º 

  Zerga honen ordainketa-egiaztagiria, zorra kitatzean Udal Administrazioak egindako behin betiko ordainagiria izango da. 

  El documento acreditativo del pago de este Impuesto, será el recibo definitivo que expida la Administración municipal en el momento de liberar la deuda. 

  6. artikulua.

  Artículo 6º 

  1. Ezinbesteko baldintza da zerga ordainketa egunean edukitzearen egiaztagiria aurkeztea, Trafiko Buruzagitzan ondoren adierazten diren espedienteak tramitatzen has daitezen:

  1. La presentación del certificado acreditativo de estar al corriente del pago de la deuda tributaria de este Impuesto, es requisito indispensable para solicitar en la Jefatura de Tráfico la tramitación de los expedientes sobre:

  a) Ibilgailuaren zirkulatzeko gaitasunaren agiria. 
  b)Ibilgailuaren behin betiko baja. 
  c) Ibilgailua berritzea, baldin eta berritze horrek ibilgailuaren klasifikazioa aldatzen badu zerga honi dagozkionetarako.
  d) Ibilgailuaren transferentzia. 
  e) Ibilgailuaren zirkulazio- baimenenean agertzen den subjektu pasiboaren helbide-aldaketa. 
   

  a) La certificación de aptitud del vehículo para circular. 
  b) La baja definitiva del vehículo. 
  c) La reforma del mismo, siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto.
  d) La transferencia del vehículo. 
  e) El cambio de domicilio del sujeto pasivo que figure en el permiso de circulación del vehículo. 

  2. Trafiko Buruzagitzak ibilgailuaren matrikulazio espedienteari hasiera emateko ezinbestekoa izango da kuotaren ordainketa egiaztatuko duen ordainagiria aurkeztea. 

  2. La presentación del recibo acreditativo del pago de las cuotas corrientes, será requisito indispensable para iniciar en la Jefatura de Tráfico el expediente de matriculación de los vehículos.
   

  05 - KUOTAK ITZULTZEA

  05 - DEVOLUCIÓN DE CUOTAS

  7. artikulua.

  Artículo  7º 

  Ibilgailuaren behin betiko bajaren ondorioz edo behin-behineko likidazioan ordaindutako soberak direla-eta, kuota proportzionalak subjektu pasiboaren alde ateratzen direnean, Zergaren subjektu pasiboei itzuliko zaizkie, behin betiko baja eta ibilgailuaren matrikulazioari buruzko dokumentazioa aurkeztean. 

  Las cuotas proporcionales que resulten a favor del sujeto pasivo en el supuesto de baja definitiva del vehículo, así como los excesos abonados en su caso en la liquidación provisional, serán devueltos a los sujetos pasivos del Impuesto en el momento de la presentación de la documentación relativa a la baja definitiva y a la matriculación del vehículo. 
   

  06 - GESTIOA

  06 - GESTIÓN

  8. artikulua.

  Artículo  8º 

  Tarifak aplikatzeko, honako arau hauek hartuko dira kontuan (114/1999 FD):

  En orden a la aplicación de las tarifas deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas: (DF 114/1999)

  1. Zerga honen ondorioetarako, bere Tarifetan zerrendatzen diren ibilgailu motak abenduaren 23ko 2.822/1998 Errege Dekretuak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onartzekoak, II. eranskinean jasotakoak izango dira.

  1.ª  A los efectos de este Impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos relacionadas en las Tarifas del mismo, será el recogido en el anexo II del Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre, que aprueba el Reglamento General de Vehículos.

  2. Furgoi edo furgonetek, ibilgailu misto moldagarriek eta turismotik eratorritakoek turismo gisa ordainduko dute, beren potentzia fiskalaren arabera. Ez da horrela izango, ordea, 1.000 kilogramotik gorako karga erabilgarria garraiatzeko baimenduta daudenean, kamioi gisa ordainduko baitute.

  2.ª  Los furgones o furgonetas, los vehículos mixtos adaptables y los derivados de turismo tributarán como turismo, según su potencia fiscal, excepto que los mismos dispongan de autorización para transportar más de 1.000 kilogramos de carga útil, en cuyo caso, tributarán como camión.

  3. Autokarabanek turismo gisa ordainduko dute beren potentzia fiskalaren arabera.

  3.ª  Las autocaravanas tributarán como turismo según su potencia fiscal.

  4. Edonola ere, aipatutako Tarifetako D) letran aipatzen den “traktoreak” izenburu generikoak, bere baitan hartzen ditu «kamioi traktoreak», «obra eta zerbitzuetako traktoreak», eta baita bide publikoetatik zirkulatzeko trakzio mekanikodun ibilgailuren beharrik ez duten makina autobultzatuak ere.

  4.ª  En todo caso, la rúbrica genérica de tractores a que se refiere la letra D) de las indicadas Tarifas, comprende a los «tractocamiones», a los «tractores de obras y servicios», así como a las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica.

  5. Hiru gurpileko ibilgailuak eta kuatrizikloak motozikletatzat hartuko dira zerga honen ondorioetarako eta, beraz, beren zilindradaren arabera ordainduko dute. Kuatriziklo arinek, berriz, ziklomotore gisa ordainduko dute. 

  5.ª  Los vehículos de tres ruedas y cuatriciclos tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto, de motocicletas y, por tanto, tributarán por la capacidad de su cilindrada. Los cuatriciclos ligeros, a su vez, tributarán como ciclomotores. 

  6. Ibilgailu artikulatuen kasuan, aldi berean eta bereizita ordainduko dute, alde batetik tira egiteko potentzia duenak, eta bestetik arrastaka eramandako erremolkeek eta erdierremolkeek.

  6.ª  En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre y los remolques y semirremolques arrastrados.

  7. Zaldi fiskaletan adierazitako potentzia fiskala abenduaren 23ko 2.822/1998 Errege Dekretuak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onartzekoak, V. Eranskinean xedatutakoaren arabera ezarriko da

  7.ª  La potencia fiscal expresada en caballos fiscales se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el anexo V del Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
   

  07 - AZKEN XEDAPENA

  07 - DISPOSICIÓN FINAL

  Ordenantza hau bere Eranskinarekin batera, Udalbatzak onetsi zuen behin betiko 2016ko urriaren 18an izandako Osoko Bilkuran, 2017ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean eta indarrean jarraituko du  aldatzea edo derogatzea erabaki arte.  
  La presente Ordenanza Fiscal con su Anexo fue aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el  18 de octubre de 2016 y entrará en vigor el 1º de enero de 2017, continuando aplicándose en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 
   

  08 - 1 ERANSKINA

  08 - ANEXO 1

   

  01 - Zerga oinarria: 4/2009 Foru Araua

  01 - Base imponible: Norma Foral 4/2009

  Kuotaren zenbatekoa hilabete naturalen arabera hainbanatuko da, ibilgailua lehen aldiz erositako egunari dagokion hilabetea barne.

  El importe de la cuota se prorrateará por meses naturales, incluido el mes al que corresponde el día en que se produzca la primera adquisición.

  Ibilgailuen potentzia eta ibilgailu mota // Kuota

  Potencia y clase del vehículo // Cuota
  1.) Turismoak
  1.) Turismos
  1.2.) 9 zaldi fiskal baino gutxiagokoak
  43,60
  1.2.) De menos de 9 caballos fiscales
  1.3.) 9-11,99 zaldi fiskal bitartekoak
  87,21
  1.3.) De 9 hasta 11,99 caballos fiscales
  1.4.) 12-13,99 zaldi fiskal bitartekoak
  148,10
  1.4.) De 12 hasta 13,99 caballos fiscales
  1.5.) 14-15,99 zaldi fiskal bitartekoak
  209,66
  1.5.) De 14 hasta 15,99 caballos fiscales
  1.6.) 16-19,99 zaldi fiskal bitartekoak
  269,48
  1.6.) De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
  1.7.) 20 zaldi fiskal edo gehiagokoak
  404,58
  1.7.) De 20 caballos fiscales en adelante
  2.) Autobusak
  2.) Autobuses
  2.1.) 21 plaza baino gutxiagokoak
  198,27
  2.1.) De menos de 21 plazas
  2.2.) 21-50 plaza bitartekoak
  282,41
  2.2.) De 21 a 50 plazas
  2.3.) 50 plaza baino gehiagokoak
  353,05
  2.3.) De más de 50 plazas
  3.) Kamioiak
  3.) Camiones
  3.1.) Kamioiak, 1.000 kg baino gutxiagoko karga erabilgarria dutenak
  100,65
  3.1.) De menos de 1.000 kilogramos de carga útil
  3.2.) 1.000-2.999 kg bitarteko karga erabilgarria dutenak
  198,32
  3.2.) De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
  3.3.) 3.000-9.999 kg bitarteko karga erabilgarria dutenak
  282,46
  3.3.) De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil
  3.4.) 9.999 kg baino gehiagoko karga erabilgarria dutenak
  353,05
  3.4.) De más de 9.999 kilogramos de carga útil
  4.) Traktoreak
  4.) Tractores
  4.1.) 16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak
  42,07
  4.1.) De menos de 16 caballos fiscales
  4.2.) 16-25 zaldi fiskal bitartekoak
  66,07
  4.2.) De 16 a 25 caballos fiscales
  4.3.) 25 zaldi fiskal baino gehiagokoak
  198,32
  4.3.) De más de 25 caballos fiscales
  5.) Trakzio mekanikoko ibilgailuek eramateko erremolkeak eta erdierremolkeak
  5.) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica.
  5.1.) 750 kg baino gehiago eta 1.000 kg baino gutxiagoko karga erabilgarria dutenak
  42,07
  5.1.) De menos de 1.000 y más de 750 kg. de carga útil
  5.2.) 1.000-2.999 kg bitarteko karga erabilgarria dutenak
  66,07
  5.2.) De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
  5.3.) 2.999 kg baino gehiagoko karga erabilgarria dutenak
  198,32
  5.3.) De más de 2.999 kilogramos de carga útil
  6.) Bestelako ibilgailuak
  6.) Otros vehículos
  6.1.) Ziklomotoreak
  10,67
  6.1.) Ciclomotores
  6.3.) 125 cc-ra arteko motozikletak
  10,67
  6.3.) Motocicletas hasta 125 c.c
  6.4.) 125 cc-tik gora eta 250 cc-ra arteko motozikletak
  18,26
  6.4.) Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c
  6.5.) 250 cc-tik gora eta 500 cc-ra arteko motozikletak
  36,63
  6.5.) Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c
  6.6.) 500 cc-tik gora eta 1.000 cc-ra arteko motozikletak
  73,20
  6.6.) Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c
  6.2.) 1.000 cc baino gehiagoko motozikletak
  185,37
  6.2.) Motocicletas de más de 1.000 c.c