06 ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA ADMINISTRATIBOAK BURUTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA

06 ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

 
 

01 - XEDAPEN OROKORRAK

01 - DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.

Artículo 1

Udal honek, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraiki, Eranskinean zehazten diren tasak ezarri eta exijitzen ditu zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik. Ordenantza honetan adierazten diren arauen arabera ezarri eta eskatzen dira tasa horiek, eta haren barruan geratzen dira jasota.

Esta Entidad Local, de acuerdo con la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, establece y exige tasas por la prestación de los servicios y la realización de las actividades que se recogen en el Anexo, en los términos de la presente Ordenanza, de las que aquéllas son parte integrante.

2. artikulua 

Artículo 2

Ordenantza hau udalerri osoan aplikatuko da.

La Ordenanza se aplica en todo el ámbito territorial de la Entidad Local.
 

02 - ZERGAGAIA

02 - HECHO IMPONIBLE

3. artikulua

Artículo 3

Eskaera baten ondorioz edo partikularren egintza zein hutsegiteek zeharka eragindakoaren ondorioz, Toki Administrazioak eskaintzen duen zerbitzua edo burutzen duen jarduera dugu zergagaia.

Constituye el hecho imponible la efectiva prestación del servicio o realización de la actividad por la Administración Local, bien porque haya sido instada, bien porque indirectamente haya sido provocada por las acciones u omisiones de los particulares.
 

03 - SUBJEKTU PASIBOAK

03 - SUJETO PASIVO

4. artikulua

Artículo 4

1.- Honako hauek izango dira zergapeko subjektu pasiboak: pertsona fisikoak zein juridikoak, eta Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak 33. artikuluan aipatzen dituen entitateak, zerbitzu edo jarduerak eskatzen dituztenean edo haien onura edo eragina jasotzen dutenean.

1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que soliciten los servicios o actividades o que resulten beneficiadas o afectadas por aquellos.

2.- Zergadunaren ordezkotzat hartuko dira:

2.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:

a)    Etxebizitza edo lokalen okupatzaileei onura ekarri edo horiei eragiten dieten zerbitzu edo jarduerengatik ezarritako tasetan: higiezin horien jabeak. Hala dagokienean, jabe horiek dagozkien onuradunei ordainarazi ahal izango dizkiete kuotak.

b)    Hainbat zerbitzurengatik (su itzaltze eta prebentzioa, aurrien prebentzioa, eraikuntza eta eraispena, salbamendua eta, oro har, pertsona eta ondasunak babesteko zerbitzuak, zerbitzua mantentzea barne) ezarritako tasetan: arriskuetarako aseguru-etxeak.

c) Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko araudian jasotako hirigintza lizentziak emateagatik ezarritako tasetan: obren eraikitzaileak edo kontratistak.
 

a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales: los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

b) En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del servicio: las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo.

c) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre el suelo y ordenación urbana: los constructores y contratistas de obras.

5. artikulua

Artículo 5

Tasak ordaintzera behartuta daude:

Están obligados al pago de las Tasas:
a) partikularren eskariz egindako zerbitzu edo jardueren kasuan, eskaera egin dutenak.

b) partikularrek eskatu ez baina, horien egintza edo hutsegiteengatik, derrigorrezkoak gertatu diren zerbitzu edo jarduerak badira: egintza edo hutsegite horiek leporagarri dituztenak.
 
a) En el caso de servicios o actividades realizados a solicitud de los particulares, quienes lo soliciten.

b) En el caso de servicios o actividades realizados sin haber sido solicitados por los particulares, pero motivados por actuaciones u omisiones de ellos, aquellos a quienes les sean imputables dichas actuaciones u omisiones.

6. artikulua

Artículo 6

Ordenantza honetatik eratortzen diren zerga zorretan, subjektu pasiboarekin batera, tarifak aplikatzeko arauetan aipatzen diren pertsonek ere erantzungo dute.

Junto al sujeto pasivo responden de las deudas tributarias que se deriven de esta Ordenanza las personas que en su caso se mencionen en las normas de aplicación de las Tarifas.
 

04 - SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK

04 - EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES

7. artikulua

Artículo 7

Salbuespenak edo bestelako onura fiskalak aplikagarri diren xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera emango dira.

La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se sujetará a lo que se establezca en las disposiciones generales de aplicación.
 

05 - ZERGA OINARRIA

05 - BASE IMPONIBLE

8. artikulua

Artículo 8

Eranskinean jasotakoaren arabera, zerbitzua eskaintzen den aldi bakoitzak eratzen du zerga oinarria.

Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice el servicio, en los términos contenidos en el Anexo.
 

06 - KUOTA

06 - CUOTA

9. artikulua

Artículo 9

1.- Eranskinean ezarritakoaren arabera, zerga kuota finkatzeko tarifa bat aplikatu, espresuki erabakitako kopuru finko bat ezarri edo, bestela, bi prozedurak batera erabiliko dira.

1.- La cuota tributaria consistirá, conforme a lo establecido en el Anexo,en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.
 

07 - SORTZAPENA ETA ZERGALDIA

07 - DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO

10. artikulua.

Artículo 10

1.- Zerbitzua edo jarduera egiten denean sortzen da tasa.

1.- La tasa se devenga cuando se realiza el servicio o actividad.
 

08 - LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA

08 - LIQUIDACIÓN E INGRESO

11. artikulua.

Artículo 11

Toki Administrazioak kontzeptu bakoitzaren likidazioa egingo du eta likidaturiko kopurua eskudirutan ordainduko da, Eranskinak ordainarazpen bakoitzerako ezartzen dituen arau partikularrei jarraituz.

Por la Administración Local se practicará la liquidación que proceda por cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada en metálico conforme a las normas particulares de cada exacción contenidas en el Anexo.
 

09 - TASEN KUDEAKETA

09 - GESTIÓN DE LAS TASAS

12. artikulua.

Artículo 12

Ordenantza honetan arautzen diren tasak likidatu, bildu eta ikuskatzeari dagokion guztian, eta, halaber, zerga urrapenak kalifikatu eta kasu bakoitzean dagozkien zigorrak ezartzerakoan, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrean jasotakoa aplikatuko da.

En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las Tasas reguladas por esta Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
 

10 - AZKEN XEDAPENA

10 - DISPOSICIÓN FINAL

Ordenantza hau eta bere Eranskina,  2016ko urriaren 18an egindako Osoko Bilkuran onartu zituen Udalbatzak behin betikoz, 2017ko urtarrilaren 1ean jarriko dira indarrean, eta hala jarraituko dute aldatu edo indargabetzea erabakitzen ez den artean. 

La presente Ordenanza, con su Anexo, fue aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el   18 de octubre de 2016, entrará en vigor el 1 de enero de 2017 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.
 

11 - 1 ERANSKINA

11 - ANEXO 1

HIRIGINTZA LIZENTZIAK EMATEAGATIKO TASAK

TASA POR ACTIVIDAD DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

Lehenengoa.- Hirigintza lizentziak emateagatiko tasak honako hauek izango dira:

Primero: Establecer como tasas para el otorgamiento de licencias urbanísticas las que a continuación se señalan:
 

01 - Obra lizentzia

01 - Licencia de obras

Etxebizitzatarako lizentziak;
0,31 Obra aurrekontuaren %
Licencias de viviendas
Industria eta zerbitzutarako lizentziak
0,31 Obra aurrekontuaren %
Licencias para industrias y servicios

02 - Exebizitza lehenengoz erabili eta okupatzeko lizentzia

02 - Licencia de primera utilización u ocupación

Etxebizitza bakoitzeko, 5 etxebizitza arte
52,40
Por vivienda, hasta 5 viviendas
Etxebizitza bakoitzeko, 6 etxebizitzatik aurrera
26,20
Por vivienda, a partir de la 6º vivienda
Etxebizitza adosatu bakoitzeko
335,10
Por vivienda adosada
Familia bakarreko etxebizitzak –nekazaritza ustiapenik gabeak-
385,40
Por edificio unifamiliar no vinculado a explotación
Bi familiako etxebizitzak –nekazaritza ustiapenik gabeak-
576,40
Por edificio bifamiliar no vinculado a explotación agropecuaria
Nekazaritza ustiapena duen eraikineko etxebizitza bakoitzeko
26,20
Por cada vivienda de edificio vinculado a explotación agropecuaria

03 - Partzelak banandu eta bateratzeko lizentzia

03 - Licencia de segregación y agrupación de parcelas

Hiri lurretan:
245,20
En suelo Urbano:
Landa lurretan:
73,65
En suelo Rústico:
Bigarrena.- % 90eko beherapena aplikatuko da etxebizitzak eraikitzeko lizentziak tramitatzean, baldin eta Udalak zeharbidez sustatu baditu, bere lurrak besterentzean adjudikazio-hartzaileari etxebizitzak eraikitzeko baldintza jarriz.


Hirugarrena.-
Epigrafe honi dagozkion tasak autolikidazio sistemaren bidez eskatuko dira zerbitzua eskatzen den unean, honako kasu hauetan:
 • Leihatilan ematen diren obra txikiak egiteko lizentzia eskatutakoan ("obra txikiaren jakinarazpena" gisa ezagutzen dena).
Segundo:  Bonificación del 90 % en la tramitación de licencias para la construcción de viviendas que han sido promovidas indirectamente por el Ayuntamiento por cuanto que las mismas son el resultado de una condición impuesta por el Ayuntamiento en la enajenación del terreno de su titularidad al adjudicatario del mismo.

Tercero:
Las tasas correspondientes al presente epígrafe se exigirán por el sistema de  autoliquidación en el momento de la solicitud del Servicio en los siguientes casos:
 • En el caso de solicitud de licencias de obras menores otorgadas en ventanilla (conocido como comunicación “enterado de obra”)

12 - 2 ERANSKINA

12 - ANEXO 2

JARDUERA ZABALTZEKO ETA FUNTZIONAMENDUAN JARTZEKO LIZENTZIA EMATEAGATIKO EDO, HALA BALITZ, KONTROL JARDUERA ADMINISTRATIBOAK EGITEAGATIKO TASA

TASA POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE APERTURA E INICIO DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTOS O, EN SU CASO, REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL
Tasa honen zerga-gaia establezimenduak irekitzeko lizentzia ematea da, edo lizentziaren ordez ardurapeko aitorpena edo aurretiazko komunikazioa behar denetan, kontrol jarduera administratiboak egitea.
El hecho imponible de esta tasa es el otorgamiento de apertura de establecimientos o realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa.
Lehenengoa.- Tarifak:
Primero: Las tarifas serán:
 

01 - Jarduera

01 - Actividad

Merkataritza
473,20
Comercial
Zerbitzuak
647,20
Servicios
Ostalaritza
899,15
Hostelería
Familia izaerako aisialdia (txokoa)
165,00
Ocio y tiempo libre familiar (txoko)
- 250 m2-tik 499 m2-ra bitartekoetan %100eko igoera
- superficie igual o superior a 250 m2 e inferior a 500 m2, incremento del 100%
- 500 m2 edo gehiagoko azaleretan %200eko igoera
- superficie igual o superior a 500 m2, incremento del 200%
Industria:
Industria:
- 249 m2 arteko azaleretan
776,65
- superficie inferior a 250 m2
- 250 m2-tik 499 m2ra bitartekoetan
2094,15
- superficie igual o superior a 250 m2 e inferior a 500 m2
- 500 m2 edo gehiagoko azaleretan
3.657,25
- superficie igual o superior a 500 m2
Aurrezki Kutxak, Bankuak, Entitate Finantzarioak
6.903,25
Cajas de Ahorro, Bancos, Entidades Financieras
Nekazaritza, abeltzantza edota baso ustiaketetara lotutakoak
20,45
Vinculados a explotaciones agropecuarias y/o forestales
Garajeak
20,35
Garajes

02 - Informazio gehigarria

02 - Más información

Tarifa horiei guztiei jarduera-espedientea tramitatzeko tasa gehitu beharko zaie, eskakizun hori daukaten jardueretan.

Dichas tarifas se verán incrementadas con la tasa prevista para la tramitación del expediente de actividad, para el caso de aquellas actividades que así lo requieran.

Bigarrena.- Honako kasu hauetan: 

Segundo.- Cuando se trate de: 
2.1.- Establezimendua titularrak lehendik egiten zuen jarduera bat lekuz aldatzeagatik zabaltzen bada, lehenengo atalean adierazitako tarifen %50 ordainduko da.
2.2.- Jardueraren titularra aldatzea, jarduera ez baldin bada aldatzen:  tarifaren %40
2.3.- Jarduera lehengo titularrak berriz zabaltzea: tarifaren % 40 
2.1.- Apertura de un establecimiento con motivo del traslado de una actividad que el titular venía ejerciendo en otro, las tarifas establecidas en el apartado primero quedarán reducidas en el 50%.
2.2.- Cambio de titular de la actividad, siempre que no se varíe la actividad: 40% de la tarifa
2.3.- Reapertura de la actividad por el mismo titular: 40% de la tarifa

Hirugarrena.- Establezimenduak aldi-baterako zabaltzen direnean:

Tercero.- En los casos de apertura de establecimientos provisionales:

a) Gutxienez urtebeterako eta gehienez hiru urterako zabaltzen bada, 1. eta 2. ataletan finkatutako tarifen %80 aplikatuko da.
b) Erabilera urtebetekoa baino motzagoa bada, %50 aplikatuko da.

a) Si el tiempo de utilización del local provisional es de más un año sin rebasar los tres, las tarifas de los apartados primero y segundo quedarán reducidas a su 80%.
b) Si dicha utilización no excede de un año, quedará reducida a su 50%.

Laugarrena.- Aldi baterako zabaldutako establezimenduen kasuan, murriztutako tipoa aplikatzeko epea igaro ondoren, interesdunak aldi baterako hartu duen lokala utzi egin duela egiaztatzen ez badio Udal Administrazioari, likidazio berria egingo zaio, aplikatutako tarifa murriztua eta eranskin honen 1. eta 2. ataletan aplikatutako arau orokorraren arteko diferentzia likidatuz.

Cuarto.- En los supuestos de apertura provisional, transcurrido el tiempo declarado por motivo de la aplicación del tipo reducido sin que el interesado haya acreditado ante la Administración Municipal que ha abandonado el local provisional, se le practicará nueva liquidación por la diferencia entre el tiempo aplicado y el establecido como regla general en los apartados primero y segundo de este anexo.
Bosgarrena.-  %100eko hobaria emango da industria edo merkataritza jarduera berria jartzeko lokala egokitzeko, jarduera horren sustatzaileak langabezian dagoela egiaztatzen badu.  % 90eko hobaria emango da egun dagoen industria edo merkataritza jarduera baterako lokala egokitzeko, jarduera horren sustatzaileak langabezian dagoela egiaztatzen badu. % 75eko hobaria emango da industria edo merkataritza jarduera berria jartzeko lokala egokitzeko hiri lurzoruan, edo landa lurzoruan kokatutako eta egun herrian egon dagoen jarduerarako lokala egokitzeko, nahiz eta jarduera horren sustatzailea langabezian ez egon.  
Quinto.- Se aplicará una bonificación del 100 % en aquellos supuestos consistentes en la apertura de un local para una nueva actividad comercial y/o industrial y el impulsor de la misma se encuentre en situación legal acreditada de desempleo. Una bonificación del 90 % en aquellos supuestos consistentes en la habilitación de un local para una actividad comercial y/o industrial ya existente y el impulsor de la misma se encuentre en situación legal acreditada de desempleo. Una bonificación del 75% en aquellos supuestos consistentes en la habilitación de un local para una nueva actividad comercial y/o industrial si es en suelo urbano , y aunque sea una actividad existente si es en suelo rural y el impulsor de la misma no se encuentre en situación legal acreditada de desempleo. 
Jarduera berria izango da tasa kitatzeko unean ez dena egiten udalerrian Jarduera Ekonomikoaren gaineko Zergako sailkapen berarekin.
Será nueva actividad aquella que en el momento de liquidar la tasa no se ejerce dentro del término municipal con el mismo epígrafe en el IAE.

Seigarrena.- Epigrafe honi dagozkion tasak autolikidazio sistemaren bidez eskatuko dira zerbitzua eskatzen den unean, honako kasu hauetan:

 • Erantzukizunpeko adierazpena edo aurretiazko jakinarazpena behar duten jarduerak.
 • Jardueraren titularra aldatzeko, baina jarduera ez baldin bada aldatzen.
Sexto.- Las tasas correspondientes al presente epígrafe se exigirán por el sistema de autoliquidación en el momento de la solicitud del Servicio en los siguientes casos:
 • Actividades sujetas a declaración responsable o comunicación previa.
 • Cambio del titular de una actividad siempre que no se varíe la actividad.

13 - 3 ERANSKINA

13 - ANEXO 3

HIRUGARREN BATEK ESKATUTA UDAL ADMINISTRAZIOAK EDO UDAL AGINTARIEK EMATEN DITUZTEN DOKUMENTUENGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK

TASAS POR DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LA
ADMINISTRACIÓN Ó LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A INSTANCIA DE PARTE

Lehen atala: Biztanle erroldari dagokionez:

Epígrafe primero: En materia de censos de población:
 

01 - Udal Erroldan izena emanda daudela ziurtatzen duten egiaztagiriak

01 - Nº 1. Certificaciones de empadronamiento en el censo de población

Aurreko urteetako erroldak
4,45
De censos anteriores
Bigarren atala.-
Epígrafe segundo.- 

02 - Lizentzia edo baimenak eskatzeko espedienteak

02 - Expediente de solicitud de licencia o autorizaciones

Lur azpia aztertzeko probak egitea, zangak zabaltzea edo zoladura edo espaloiak berritzea
4,70
Apertura de calicatas, zanjas o renovación del pavimento o aceras
Bide publikoa eta udalerriko erabilera publikodun bestelako ondasunak erabiltzea
2,55
Ocupación del suelo de la vía pública y de otros bienes de uso público municipal
Bide publikoaren eta udalerriko erabilera publikodun bestelako ondasunen lur-azpia erabiltzea
12,60
Ocupación del subsuelo de la vía pública y de otros bienes de uso público municipal
Tarifarik ezarrita ez duten bestelako udal lizentzia edo baimenak
2,60
Cualquier otra licencia o autorización municipal no tarifada expresamente

Hirugarren atala: 

Epígrafe tercero.- 

03 - Udalaren eskumenekoak diren bestelako gaiak:

03 - En otras materias de competencia municipal

Hirigintza egiaztagiriak
8,80
Certificaciones urbanísticas
Tarifarik ezarrita ez duten bestelako udal-egiaztagiriak (orriko)
1,78
Certificaciones de cualquier clase, que expidan las oficinas municipales, y que no estén expresamente tarifadas (por hoja)
Agiri partikularretan Alkatetzaren oniritzia edo konpultsak
0,18
Por el Visto Bueno y otras firmas de la Alcaldía en documentos particulares
Hiri finken aurri-egoeraren adierazpen espedienteak
47,65
Expedientes de declaración de ruina de fincas urbanas
Jarduera lizentzia behar duten jarduera espedienteak
246,30
Expedientes de actividades sometidas a licencia de actividad
Goiko espedienteak, baina lizentzia ukatzen denean
160,60
Los mismos expedientes, cuando se deniegue la licencia
Aurrez jakinarazi beharreko jarduera espedienteak (lizentzia emandakoan.)
124,95
Expedientes de actividad sujeta a comunicación previa (cuando se conceda la licencia)
Goiko espedienteak, baina lizentzia ukatzen denean
78,55
Los mismos expedientes cuando se deniegue la licencia
Hirigintza lizentziak eskatzeko espedienteak, lizentzia ukatzen denean edo baimendutako obra ez egitea erabakitzen duenean interesdunak. Aurkeztutako aurrekontuaren arabera:
Expedientes de solicitud de licencia urbanística, cuando se deniegue la licencia, o el interesado acuerde no ejecutar la obra autorizada. Según presupuesto presentado:
- Hirigintza lizentziaren tasaren
50 %
- Tasa por licencia urbanística
Hirigintzako tramiteak: Egunkarietan eta dagokion Aldizkari Ofizialean iragarkia jartzeak daukan kostuaz gain:
En materia de tramitación urbanística: Además del costo real de los correspondientes anuncios en periódicos y en el Boletín Oficial correspondiente:
- Plan Partziala
1.826,50
- Plan Parcial
- Plan Berezia
1.826,50
- Plan Especial
- Jarduera sistema aldatzea
987,60
- Cambio de sistema de actuación
- Xehetasun azterketa
987,60
- Estudio de Detalle
- Urbanizazio proiektua
987,60
- Proyecto de Urbanización
- Birpartzelazio proiektua
916,25
- Proyecto de Reparcelación
- Hirigintza jarduketarako programa
987,60
- Programa de Actuación urbanística
- Tarifarik ezarrita ez duten bestelako espedienteak
KOSTE ERREALA
- Cualquier otro expediente no tarifado expresamente
Udal etxebizitza tasatutzat sailkatzea
527,70
Calificación de Viviendas Tasadas Municipales
Lokal bat udal etxebizitza tasatutzat sailkatzea
158,35
Calificación de local como vivienda tasada municipal
Hirigintza kontsultak
31,70
Consultas urbanísticas
Arma txartelak
6,35
Tarjeta de armas
Fotokopiak.
Fotocopias.
DIN A-4: (ez dira 10 kopia baino gehiago egingo). Kopia bakoitza
0,15
DIN A-4: (No se hacen más de 10 copias). Cada copia
DIN A-4 eta konpultsa: 5 ale baino gehiagoko konpultsetarako kopiak udal zerbitzuan bertan egin beharko dira. Aleko
0,20
DIN A-4 y compulsa: Para compulsas de más de 5 unidades las copias deberán de ser realizadas en el propio servicio municipal. Por unidad
DIN A-3: Kopia bakoitzeko
0,20
DIN A-3: Cada copia
EITen dokumentuak tramitatzea
30,50
Tramitación del documento de la ITE
Edukiontzi organikoaren txartela eo horren bikoizketa sartu
2
Tarjeta de contenedor orgánico o emisión de duplicado
Jarduera espediente batzuetan udal zerbitzuen ahalmena motz geratzen denean, gerta daiteke hirugarren batengana jo behar izatea. Horretarako arrazoiak ezberdinak izan daitezke: espedientearen izaera edo tamaina; Ingurumen Sailak ezarritako neurri zuzentzaileak edo espedientearen beraren zehaztapenak bete direla ziurtatzeko ikuskapen berezia behar izatea. Horrelako kasuetan Udalaren esku geratzen da hirugarren horren lanak sortutako gastuak atal honetan sartu ala ez erabakitzea, betiere espedientearen promotoreari aldez aurretik jakinarazita.
En los supuestos de Expedientes de actividades que por su condición o dimensión, y a efectos de a oportuna inspección y control del cumplimiento de las especificaciones contenidas en el mismo o de las medidas correctoras impuestas desde el respectivo Departamento de Medio Ambiente, requieren el concurso de terceros, por exceder las posibilidades de los servicios municipales, se reserva este Ayuntamiento la capacidad de imputar bajo este epígrafe los costos en que se pudiera incurrir, previa notificación al promotor del Expediente.
5. eta 7. puntuei buruzko tasetan ondorengo hobaria aplikatuko da:

% 100eko hobaria emango zaio industria edo merkataritza jarduera berria jartzen duenari, langabezian dagoela egiaztatzen badu. % 90eko hobaria emango da egun dagoen industria edo merkataritza jarduera bada, eta jarduera horren sustatzaileak langabezian dagoela egiaztatzen badu. % 75eko hobaria emango da industria edo merkataritza jarduera berria bada hiri lurzoruan edo egun herrian egon dagoen jarduera izanik landa lurzoruan egiten bada, eta jarduera horren sustatzailea langabezian ez badago.

Jarduera berria izango da tasa kitatzeko unean ez dena egiten udalerrian Jarduera Ekonomikoaren gaineko Zergako sailkapen berarekin.

Epigrafe honi dagozkion tasak autolikidazio sistemaren bidez eskatuko dira zerbitzua eskatzen den unean, honako kasu hauetan:
 • Hirigintza kontsultak.
 • Eraikinen azterketa teknikoko (EAT) dokumentuak tramitatzea:   
En las tasas relativas al Nº 5 y Nº 7  se aplicará la siguiente bonificación:

Se aplicará una bonificación del 100 % en aquellos supuestos  de una nueva actividad comercial y/o industrial y el impulsor de la misma se encuentre en situación legal acreditada de desempleo. Una bonificación del 90 % en aquellos supuestos  de una actividad comercial y/o industrial ya existente y el impulsor de la misma se encuentre en situación legal acreditada de desempleo. Una bonificación del 75% en aquellos supuestos  de nueva actividad comercial y/o industrial si es en suelo urbano , y aunque sea una actividad existente si es en suelo rural y el impulsor de la misma no se encuentre en situación legal acreditada de desempleo.
 
Será nueva actividad aquella que en el momento de liquidar la tasa no se ejerce dentro del término municipal con el mismo epígrafe en el IAE.

Las tasas correspondientes al presente epígrafe se exigirán por el sistema de autoliquidación en el momento de la solicitud del Servicio en los siguientes casos:
 • Consultas urbanísticas.
 • Tramitación del documento de la ITE

14 - 4 ERANSKINA

14 - ANEXO 4

UDAL HILERRIKO ZERBITZUENGATIKO TASA

TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
 

01 - Lagatzea

01 - Por cesiones:

Hezurtegi bat 75 urterako lagatzea. Instalazioaren koste erreala, gehienez ere
494,65
Cesión de un osario, renovable cada 75 años. Coste real de su instalación con un máximo de
Horma-hilobi bat 10 urterako lagatzea, marmolezko plaka barne
408,50
Cesión de un nicho por 10 años con placa de mármol incluido

02 - Hezurrak lekuz aldatzea, interesdunak hala eskatuta:

02 - Por traslado de restos y cuando el mismo se efectúe a instancia de parte interesada:

Hilerriko leku batetik bestera:

De un lugar a otro de la necrópolis:
Heriotza egunetik lekuz aldatu den egunera arte 10 urte baino gehiago pasatu direnean
23,10
Cuando entre la fecha de fallecimiento y la del traslado hayan transcurrido más de 10 años
Heriotza egunetik lekuz aldatu den egunera arte 10 urte baino gutxiago pasatu direnean
48,70
Cuando entre la fecha de fallecimiento y la traslado hayan transcurrido menos de 10 años

03 - Zerbitzuak ematea

03 - Por prestación de servicios:

1.- Kanposantuetan lurperatze zerbitzua ematea:
1.- Servicio de enterramiento en cementerios:
1.1.- Horma-hilobian
66,00
1.1.-En nichos
1.2.- Panteoian
102,35
1.2.- En panteones
1.3- Lurpean:
1.3.- Bajo tierra:
1.3.1.- Udal hilerrian
198
1.3.1.- Cementerio municipal
1.3.2- Elizateetako hilerrietan
210,70
1.3.2- Cementerio de anteiglesias
1.3.3.- Hezurtegian edo kolunbarioan
38,00
1.3.3.- En osario o columbario
2.- Interesdunak hala eskatuta eta Udalaren baimenarekin jabetza partikularrekoak diren panteoietan beste zerbitzu batzuk ematea (hondakinak ateratzea, gorpuzkiak/errautsak bertan gordetzea, garbitzea, obrak egitea, mantentzea, etab.) (lanegunetan, larunbatetan izan ezik)
2.- Por prestación de otros servicios (vaciado de restos, deposito de restos/cenizas, limpieza, obras, mantenimiento, etc.) realizados en panteones propiedad de particulares a petición de los interesados y previa autorización del Ayuntamiento. (en días laborables excepto sábados)
2.1.- Lanegunetan:
38,00 €/orduko
2.1.- En días laborables
2.2.- Jaiegunetan eta Larunbatetan
43,40 €/orduko
2.2.- En días festivos o Sábados
3.- Gorpuzkinak erretzea:
75,25
3.- Incineración de restos
4.- Errautsak kutxan jasotzea, interesdunak eskatuta
28,75
4.- Por entrega de restos en urna, a petición del interesado

15 - 5 ERANSKINA

15 - ANEXO 5

 

01 - Taxi lizentzien tasak

01 - Tasas por la concesión de licencias para taxis

Udal lizentzia berria ematea
1.363,90
Por cada concesión municipal de licencia
Lizentzia erabili eta ustiatzea, urteko
74,00
Por uso y explotación de licencias, al año
Lizentziaren esku-aldatzea baimentzea
1.727,70
Por autorización y transmisión de
Baimendutako ibilgailua aldatzea
25,00
Por cambio de vehículo de concesión

16 - 6 ERANSKINA

16 - ANEXO 6

HIRI HONDAKIN SOLIDOAK JASO, GARRAIATU ETA BIRRINTZEAGATIKO MANKOMUNITATEKO ZERBITZUAREN TASA.

TASA POR SERVICIO MANCOMUNADO DE RECOGIDA , TRANSPORTE Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
1. artikulua. Lege oinarria
Artículo 1. Base Legal
Apirilaren 21eko Hondakinen 10/98 Legeak, apirilaren 2ko Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeak, eta aplikatu beharreko gainerako legeriak ezartzen duenaren arabera, herri erakundeen ardura da hiri hondakinak eta asimilagarriak jaso, garraiatu eta gestionatzea.
Según lo establecido en la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás normativa aplicable, es responsabilidad de las Instituciones Locales la prestación del servicio de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos y asimilables.

Zerbitzu hori Debagoieneko Mankomunitatearen bidez ematen du Udalak.

Este Ayuntamiento presta el mencionado servicio a través de la Mancomunidad del Alto Deba.

Gipuzkoako Foru Ogasunak Arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak bere 20 artikuluan ezarritakoaren arabera, Udal honek jarraitu egingo du zerbitzu horri dagokion tasa ordainarazten.

Según lo que establece la Norma Foral 11/1989, del 5 de julio, Reguladora de las Haciendas Forales de Gipuzkoa, en su artículo 20, este Ayuntamiento seguirá con la exacción de la tasa correspondiente a este servicio.

2. artikulua. Definizioak

Artículo 2. Definiciones

a.    Hiri hondakinak eta asimilagarriak:  Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/98 Legean ezarritako definizioa.

b.     Jasotzeko puntua: nahastutako hiri hondakinak (zaborra) jasotzeko ezarrita dagoen puntua, bai lurrekoa eta bai kontenedoreetakoa.  Jasotze bereizia egiteko dauden puntuak ez dira hemen sartzen.

a. Residuos Urbanos y asimilables: la definición establecida en la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos.
b. Punto de recogida: Punto establecido para la recogida de residuos urbanos mezclados (basura), tanto los puntos en el suelo, como mediante contenedores. No entran en esta definición los puntos o los contenedores para la recogida selectiva.

3. artikulua. Zerbitzuaren erabilera

Artículo 3. Uso del servicio

Mankomunitateko Zerbitzua indarrean dauden lege, erregelamendu eta arauak errespetatuz erabiliko da.

Se hará uso del servicio de la Mancomunidad respetando las Leyes, Reglamentos y Normas en vigor.

4. artikulua. Zergagaia.

Artículo 4. Hecho Imponible

Hiri hondakinak jaso, garraiatu eta gestionatzeko zerbitzua da zerga honen gaia. Zergari dagokionez, jasotze bereiziak ez dira zergagai izango.

Lo constituye la prestación del servicio de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos. Las recogidas selectivas de residuos urbanos no se consideran hecho imponible en lo que a esta tasa se refiere.

5.artikulua. Zerga-betebeharra

Artículo 5. Obligación tributaria

Zerga betebeharra derrigorrezko zerbitzu orokor honek eragiten du. Etxebizitza jabeak eta komertzio, industria eta zerbitzu jardueretako jabeak dira zerbitzu honen erabiltzaileak, eta beraz, pertsona fisiko nahiz juridiko orok ordaindu behar du zerbitzu hau.

Se origina por el establecimiento de este servicio obligatorio y general. Se entiende que usan el servicio los titulares de viviendas y de actividades comerciales, industriales y de servicios, y ninguna persona física o jurídica quedará exenta de la obligación de pagar por este servicio.

6. artikulua. Subjektu pasiboak

Artículo 6. Sujetos pasivos

Tasa hau pertsona fisiko edo juridikoek ordainduko dute, baldin eta komertzio, industria eta zerbitzu jardueretarako lokalen baten edo etxebizitza baten (bertan bizi ala ez) jabe badira, edo horietakoren bat okupatzen badute.

Esta tasa alcanza a toda persona física o jurídica, que por cualquier título, sea propietaria u ocupante de alguna vivienda —viva en ella o no— o de locales para actividades comerciales, industriales y de servicios.

Ez dira subjektu pasibo izango:

No se considerarán sujetos pasivos:
 • Ibilgailu garajeen titularrak, baldin eta garaje horietan diru irabazia sortzen duen jarduerarik gauzatzen ez bada.
 • Etxebizitzarekin zerikusirik ez daukaten lokal eta etxabeen jabeak, baldin eta lokal horietan inolako jarduerarik gauzatzen ez bada.
 • Aurri-egoeraren adierazpena duten eraikinen jabeak, eta adierazpen hori izan gabe ere, bizitzeko egokiak ez diren etxeen jabeak. 
 • “Udal benefizentzia erroldan” dauden zergadunak.
 • Zaharren egoitzak eta antzerako zentroak, udal benefizentziak erabat mantentzen dituenean, eta inolako diru laguntzarik jasotzen ez dutenean.
 • Los titulares de garajes de vehículos, si en ellos no se realizan actividades con ánimo de lucro.
 • Los titulares de locales y bajos, ajenos a la vivienda, en los que puedan realizarse actividades de cualquier tipo, mientras no se realicen dichas actividades.
 • Los dueños de edificios declarados en ruina o que, aun sin tener tal declaración, objetivamente no reúnan condiciones de habitabilidad.
 • Los contribuyentes incluidos en el Padrón de beneficencia municipal.
 • Asilos y demás centros similares, mantenidos completamente por la beneficencia municipal, y que no reciban subvención alguna.

Subjektu pasiboa hau izango da: zergaldiaren lehendabiziko egunean jabea edo jabekidea dena. Maizterrak jabearen baimena behar du hiri hondakinen zerbitzuan zergadun izan nahi badu. Baimena eman zaiola frogatzeko, alokairu-kontratua aurkeztu behar du maizterrak, nagusiak sinatuta.

El sujeto pasivo será quien sea propietario o comunidad propietaria de la vivienda o local el primer día del período. El inquilino deberá contar con el permiso del propietario si desea él figurar como contribuyente en el servicio de recogida de residuos urbanos. Se considerará concedido tal permiso al presentar el inquilino contrato de alquiler firmado por el propietario.

7. artikulua. Zergadunen sailkapena

Artículo 7. Clasificación de los contribuyentes

Tasa hau aplikatzeko, zergadunak honako kategoria, talde eta azpitaldetan sailkatzen dira.

Para la aplicación de esta tasa, los contribuyentes se clasificarán en las siguientes categorías, grupos y subgrupos.
 

01 - 1. KATEGORIA. Etxebizitza partikularra.

01 - CATEGORIA 1. Viviendas particulares

10. taldea. Etxebizitza partikularrak
Grupo 10. Viviendas particulares
- Etxebizitza partikularrak
101
- Viviendas particulares

02 - 2. KATEGORIA. Biltegi eta komertzioak

02 - CATEGORIA 2. Almacenes y comercios

20. taldea. Biltegiak, oro har
Grupo 20. Almacenes en general
- Biltegiak, oro har
200
- Almacenes en general
- Olio biltegiak
201
- Almacenes de aceite
- Edari biltegiak
202
- Almacenes de bebidas
- Kolonialen biltegiak
203
- Almacenes de coloniales
- Pentsu biltegiak
204
- Almacenes de piensos
- Paper eta pintura biltegiak
205
- Almacenes de papel y pintura
- Produktu industrialen biltegiak
206
- Almacenes de productos industriales
- Egur biltegiak
207
- Almacenes de madera
- Burdin biltegiak
208
- Almacenes de hierro
21. taldea. Arropa dendak
Grupo 21. Tiendas de ropa
- Boutique eta konfekzioa
210
- Boutique y confección
- Artile dendak
211
- Tiendas de lana
- Kinkila dendak (mertzeria)
212
- Tiendas de quincallería (mercería)
- Moda dendak
213
- Tiendas de moda
- Ehun dendak
214
- Tiendas de textil
- Tindategiak eta garbitegiak
215
- Tintorerías y lavanderías
- Zapata dendak
216
- Zapaterías
- Aterki, goardasol eta kapela dendak
217
- Tiendas de paraguas, parasoles y sombreros
22/23. taldea. Luxuzko artikuluak eta apaingarriak saltzeko dendak
Grupos 22/23. Tiendas de artículos de lujo y ornamentación
- Arma dendak eta ehiza-arrantza artikuluak
220
- Armerías y artículos de caza y pesca
- Kirol artikuluak
221
- Artículos de deporte
- Drogeriak
222
- Droguerías
- Bitxi dendak
223
- Joyerías
- Jostailu dendak
224
- Jugueterías
- Liburu dendak
225
- Librerías
- Ile-apaindegiak eta edertze aretoak
226
- Peluquerías y salones de belleza
- Lurrin dendak
227
- Perfumerías
- Opari dendak
228
- Tiendas de regalos
- Erloju dendak
229
- Relojerías
24. taldea. Etxea hornitzeko dendak
Grupo 24. Tiendas para acondicionamiento del hogar
- Elektrizitate dendak
240
- Tiendas de electricidad
- Elektratresna dendak
241
- Tiendas de electrodomésticos
- Burdindegiak eta brikolaje dendak
242
- Ferreterías y tiendas de bricolaje
- Altzari dendak
243
- Tiendas de muebles
- Paper eta pintura dendak
244
- Tiendas de papel y pintura
- Saneamendurako artikuluen dendak
245
- Tiendas de artículos de saneamiento
25. taldea. Kontsumorako artikuluen dendak
Grupo 25. Tiendas de artículos de consumo
- Ikaztegiak
250
- Carbonerías
- Estankoak
251
- Estancos
- Farmaziak
252
- Farmacias
- Okindegiak
253
- Panaderías
- Egunkari eta aldizkarien salmenta
254
- Venta de periódicos y revistas
- Kiniela salmenta
255
- Venta de quinielas
26/27. taldeak. Jarduera profesionaletarako lokalak
Grupos 26/27. Locales para actividades profesionales
- Abokatuak
260
- Abogados
- Arkitektoak eta ikerketa bulegoak
261
- Arquitectos y gabinetes de estudios
- Dentistak
262
- Dentistas
- Farmaziak
263
- Farmacias
- Argazki dendak
264
- Tiendas de fotografía
- Gestoriak eta autoeskolak
265
- Gestorías y autoescuelas
- Apaindegiak
266
- Institutos de belleza
- Inprimategiak
267
- Imprentas
- Medikuak
268
- Médicos
- Notariotzak
269
- Notarías
- Bulegoak eta sindikatuak
270
- Oficinas y centrales sindicales
28. taldea. Zerbitzuetarako lokalak
Grupo 28. Locales de servicios
- Eskolak, ikastetxeak, ikastolak, haurtzaindegiak eta irakaskuntzarako beste lokal batzuk
280
- Escuelas, colegios, ikastolas, guarderías y demás locales de enseñanza
- Elizak, kaperak, gurtzarako lekuak, komentuak
281
- Iglesias, capillas, centros de culto, conventos
- Eraikin publikoak: Udalarenak, Mankomunitatekoak, probintziakoak, Eusko Jaurlaritzakoak, merkatuak, hiltegiak
282
- Edificios públicos: Ayuntamientos, Mancomunidad, provinciales, del Gobierno Vasco, mercados, mataderos
- Bibliotekak, kultur aretoak, erakusketa aretoak, kirol elkarteak
283
- Bibliotecas, salas de cultura, salas de exposición, clubes deportivos
- Kiroldegiak, igerilekuak, kirol zentroak, futbol zelaiak, zezen plazak
284
- Polideportivos, piscinas, centros de deporte, campos de fútbol, plazas de toros
- Jubilatuen elkarteak, zaharren egoitzak
285
- Asociaciones de jubilados, Residencias de ancianos

03 - 3. KATEGORIA. Ostalaritza, Elikagaiak eta Zerbitzuak

03 - CATEGORIA 3. Hostelería, Alimentación y Servicios.

30/31. taldeak. Elikagaiak
Grupos 30/31. Alimentación
- Hegaztiak eta arrautzak
300
- Aves y huevos
- Karameluak
301
- Caramelos
- Harategiak
302
- Carnicerías
- Kolonialak
303
- Coloniales
- Gozo dendak
304
- Tiendas de dulces
- Ekonomatoak
305
- Economatos
- Fruta dendak
306
- Fruterías
- Pasteleriak
307
- Pastelerías
- Arrandegiak
308
- Pescaderías
- Supermerkatuak
309
- Supermercados
- Janari-dendak, ultramarinoak
310
- Tiendas de alimentación, ultramarinos
- Esnea saltzeko dendak
311
- Lecherías
32. taldea. Ostatu-ematea
Grupo 32. Hospedería
- Ostatuak
320
- Posadas
- Fondak
321
- Fondas
- Hostalak
322
- Hostales
- Hotelak
323
- Hoteles
- Pentsioak
324
- Pensiones
- Erresidentziak
325
- Residencias
33. taldea. Edaritegiak
Grupo 33. Bebidas
- Bar-ak
330
- Bares
- Upategiak
331
- Bodegas
- Kafetegiak
332
- Cafeterías
- Klubak
333
- Clubes
- Pubak
334
- Pubs
- Snack-Bar
335
- Snack-Bares
- Tabernak
336
- Tabernas
- Ardandegiak
337
- Vinaterías
34 taldea. Jateko lekuak
Grupo 34. Comidas
- Merenderoak
340
- Merenderos
- Jatetxeak, Self-serviceak
341
- Restaurantes, Self-service
- Elkarte gastronomikoak
342
- Sociedades gastronómicas
35. taldea. Zerbitzuak
Grupo 35. Servicios
- Bidaia agentziak
350
- Agencias de viaje
- Bankuak
351
- Bancos
- Aurrezki kutxak
352
- Cajas de Ahorro
- Aseguru etxeak
353
- Casas de seguros
- Posta bulegoak, telefonoak, epaitegia, polizia, Ertzantza
354
- Correos, teléfonos, juzgado, policía, Ertzaintza

04 - KATEGORIA. Industria jarduerak eta zerbitzuak

04 - CATEGORIA 4. Actividades industriales y Servicios

40. taldea. Industria produktiboak
Grupo 40. Industrias Productivas
- Aroztegiak, zerrategiak, altzaritegiak
400
- Carpinterías, serrerías, mueblerías
- Errementeriak, fundizioak
401
- Herrerías, fundiciones
- Soldadura
402
- Soldadura
- Sopletistak
403
- Sopletistas
- Fabrika eta industriak, oro har
404
- Fábricas e industrias, en general
- Trokeleriak, moldeak eta matrizeak
405
- Troquelerías, moldes y matrices
- Auto konponketa
406
- Reparación de Automóviles
- Iturginak
407
- Fontanería
41. taldea. Aisialdiko industria
Grupo 41. Industrias del Ocio
- Zine aretoak
410
- Salas de cine
- Dantzalekuak
411
- Salas de fiesta
- Joko aretoak
412
- Salas de juego
- Antzokiak
413
- Teatros
42. taldea. Zerbitzuak
Grupo 42. Servicios
- Garajeak -negozioa
420
- Garajes como negocio
- Ibilgailuen konponketa
421
- Reparación de vehículos
- Hornikuntza industrialak
422
- Suministros industriales
- Garraio agentziak
423
- Agencias de transporte
- Garbiketa enpresak
424
- Empresas de limpieza

05 - 5. KATEGORIA. Aurrez hitzarturiko zerbitzuak

05 - CATEGORIA 5. Servicios previamente concertados

50. taldea. Aurrez hitzarturiko zerbitzuak
Grupo 50. Servicios previamente concertados
- Aurrez hitzartutako zerbitzuak
500
- Servicios previamente concertados
- Klinikak
501
- Clínicas
- Ospitaleak
502
- Hospitales
- Anbulatorioak
503
- Ambulatorios
8. artikulua. Tarifak, baliokidetasunak eta irizpideak
Artículo 8. Tarifas, equivalencias y criterios

Zergadun bakoitzak bere kategoriari dagokion tarifaren tasa ordaindu behar du. Tarifa bakoitzaren tasak ondoren adierazten den baliokidetasuna dauka 1.1 tarifarekiko.

Cada contribuyente debe abonar la tasa de la tarifa correspondiente a su categoría. La tasa de cada tarifa mantiene la siguiente equivalencia respecto a la tarifa 1.1

06 - 1. Etxebizitzak

06 - 1. Viviendas

1.- Arrunta
1.- Normal
1.1.- Langile kopurua
0
1.1.- Numero Empleados
1.2.- Baliokidetasuna
1,00
1.2.- Equivalencia
1.3.- Seihileko tasa
58,93
1.3.- Tasa semestre
2.- Organikoa kudeatzen duten guneak
2.- Áreas de gestión de orgánico
2.1.- Langile kopurua
0
2.1.- Numero Empleados
2.2.- Baliokidetasuna
0,4
2.2.- Equivalencia
2.3.- Seihileko tasa
23,58
2.3.- Tasa semestre
3.- Ekarpen guneko erabiltzailea
3.- Usuario de área de aportación
3.1.- Langile kopurua
0
3.1.- Numero Empleados
3.2.- Baliokidetasuna
0,75
3.2.- Equivalencia
3.3.- Seihileko tasa
44,20
3.3.- Tasa semestre
4.- Ekarpen guneko erabiltzaile konpostatzailea
4.- Usuario compostador de área de aportación
4.1.- Langile kopurua
0
4.1.- Numero Empleados
4.2.- Baliokidetasuna
0,50
4.2.- Equivalencia
4.3.- Seihileko tasa
29,46
4.3.- Tasa semestre

07 - 2. Biltegi eta komertzioak

07 - 2. Almacenes y comercios

1.-
1.-
1.1.- Langile kopurua
<=2
1.1.- Numero Empleados
1.2.- Baliokidetasuna
3,18
1.2.- Equivalencia
1.3.- Seihileko tasa
179,70
1.3.- Tasa semestre
2.-
2.-
2.1.- Langile kopurua
<=5
2.1.- Numero Empleados
2.2.- Baliokidetasuna
5,30
2.2.- Equivalencia
2.3.- Seihileko tasa
299,50
2.3.- Tasa semestre
3.-
3.-
3.1.- Langile kopurua
<=15
3.1.- Numero Empleados
3.2.- Baliokidetasuna
10,60
3.2.- Equivalencia
3.3.- Seihileko tasa
598,99
3.3.- Tasa semestre
4.-
4.-
4.1.- Langile kopurua
>15
4.1.- Numero Empleados
4.2.- Baliokidetasuna
15,90
4.2.- Equivalencia
4.3.- Seihileko tasa
898,50
4.3.- Tasa semestre

08 - 3. Ostalaritza, elikagaiak eta zerbitzuak

08 - 3. Hostelería, alimentación y servicios

1.-
1.-
1.1.- Langile kopurua
<=2
1.1.- Numero Empleados
1.2.- Baliokidetasuna
4,24
1.2.- Equivalencia
1.3.- Seihileko tasa
239,59
1.3.- Tasa semestre
2.-
2.-
2.1.- Langile kopurua
<=5
2.1.- Numero Empleados
2.2.- Baliokidetasuna
7,95
2.2.- Equivalencia
2.3.- Seihileko tasa
449,16
2.3.- Tasa semestre
3.-
3.-
3.1.- Langile kopurua
<=15
3.1.- Numero Empleados
3.2.- Baliokidetasuna
13,25
3.2.- Equivalencia
3.3.- Seihileko tasa
748,74
3.3.- Tasa semestre
4.-
4.-
4.1.- Langile kopurua
>15
4.1.- Numero Empleados
4.2.- Baliokidetasuna
18,55
4.2.- Equivalencia
4.3.- Seihileko tasa
1.048,60
4.3.- Tasa semestre

09 - 4. Industria jarduerak eta zerbitzuak

09 - 4. Actividades industriales y de servicios

0.-
0.-
0.1.- Langile kopurua
<=2
0.1.- Numero Empleados
0.2.- Baliokidetasuna
3,18
0.2.- Equivalencia
0.3.- Seihileko tasa
179,69
0.3.- Tasa semestre
1.-
1.-
1.1.- Langile kopurua
<=5
1.1.- Numero Empleados
1.2.- Baliokidetasuna
8,48
1.2.- Equivalencia
1.3.- Seihileko tasa
479,17
1.3.- Tasa semestre
2.-
2.-
2.1.- Langile kopurua
<=15
2.1.- Numero Empleados
2.2.- Baliokidetasuna
15,90
2.2.- Equivalencia
2.3.- Seihileko tasa
898,50
2.3.- Tasa semestre
3.-
3.-
3.1.- Langile kopurua
<=50
3.1.- Numero Empleados
3.2.- Baliokidetasuna
21,20
3.2.- Equivalencia
3.3.- Seihileko tasa
1.198,00
3.3.- Tasa semestre
4.-
4.-
4.1.- Langile kopurua
<=100
4.1.- Numero Empleados
4.2.- Baliokidetasuna
26,50
4.2.- Equivalencia
4.3.- Seihileko tasa
1.497,50
4.3.- Tasa semestre
5.-
5.-
5.1.- Langile kopurua
<=500
5.1.- Numero Empleados
5.2.- Baliokidetasuna
31,80
5.2.- Equivalencia
5.3.- Seihileko tasa
1.797,00
5.3.- Tasa semestre
6.-
6.-
6.1.- Langile kopurua
>500
6.1.- Numero Empleados
6.2.- Baliokidetasuna
37,10
6.2.- Equivalencia
6.3.- Seihileko tasa
2.096,51
6.3.- Tasa semestre

10 - 5. Aurrez hitzartutako zerbitzuak

10 - 5. Servicios previamente concertados

1.-
1.-
1.1.- Langile kopurua
0
1.1.- Numero Empleados
1.2.- Baliokidetasuna
21,20
1.2.- Equivalencia
1.3.- Seihileko tasa
1.197,98
1.3.- Tasa semestre

Tasa horiek aplikatzeko honako irizpideak hartuko dira kontuan:

Para la aplicación de estas tasas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1.- Ez dira zergaduntzat hartuko egoitza soziala Eskoriatzan izan eta erakundearen helburuak benetan eta modu eragingarrian Eskoriatzan garatzen dituzten gobernuz kanpoko erakundeak eta horiekin parekatu daitezkeen irabazi asmorik gabeko elkarteak.

1.- No se considerará contribuyentes a las Organizaciones No gubernamentales y a las asociaciones sin ánimo de lucro asimilables a las mismas, cuyo domicilio social esté fijado en Eskoriatza y cuyo objeto social tenga un desarrollo real y efectivo dentro del término municipal de Eskoriatza

2.-Etxebizitzak (1 kategoria). Lau tarifa bereizten dira:

2.- Viviendas (categoría 1). Se distinguen cuatro tarifas:

1.1.- Arrunta. Tarifa honetan sartzen dira hiri lur edo lur urbanizagarrian kokatutako etxebizitzak.
1.2 Organikoa kudeatzen duten guneak. Tarifa honetan sartzen dira organikoa kudeatzea erabaki duten guneetako lurzoruetako subjektu pasiboak.
1.3 Ekarpen guneko erabiltzailea. Tarifa honetan sartzen dira ekarpen gunetara hondakinak eramaten dituzten subjektu pasiboak.
1.4 Ekarpen guneko erabiltzaile konpostatzailea. Tarifa honetan sartzen dira konposta egiten duten ekarpen gunetara hondakinak eramaten dituzten subjektu pasiboak.
 

1.1 Normal. En esta tarifa se incluyen las viviendas situadas en suelo urbano o urbanizable.
1.2 Áreas de gestión de orgánico. En esta tarifa se incluyen los sujetos pasivos de las parcelas de las áreas que han decidido gestionar el orgánico.
1.3 Usuario de área de aportación. En esta tarifa se incluyen los sujetos pasivos que lleven los residuos a las áreas de aportación.
1.4 Usuario compostador de área de aportación. En esta tarifa se incluyen los sujetos pasivos que lleven sus residuos a las áreas de aportación que realicen compost.

3.-Hiri hondakinak jasotzeko maiztasunak edo asteko bilketa kopuruak ez du loturarik izango erabiltzaileak ordaindu behar duen tasarekin.

3.- La frecuencia de la recogida de residuos urbanos o el número de recogidas semanales no tendrá relación con el importe que los usuarios deberán abonar en concepto de tasa.

4.- Eraikina edo etxebizitza hutsik egoteak ez du esan nahi jabeak tasa ordaindu behar ez duenik.

4.- Que el edificio o la vivienda esté vacía no exime a su propietario de abonar la tasa que le corresponda.

5.- Aisialdirako elkarteak. Baliokidetasun hau daukate:

5.- Sociedades recreativas. Tendrán la siguiente equivalencia:

a) ≤ 50 sozio, 3.1 tarifaren baliokidea.
b) > 50 sozio, 3.2 tarifaren baliokidea.
 

a)        ≤ 50 socios, equivalente a la tarifa 3.1.
b)        > 50 socios, equivalente a la tarifa 3.2.

6.- Jarduera profesional edo komertzialak eta zerbitzuetakoak, baldin eta inoren bizileku diren etxebizitza edo lokaletan gauzatzen badira: ile-apaindegiak, kontsultak, etab. Tarifa zein den ezartzeko, kontuan hartuko da alde batetik etxebizitza, eta bestetik bertan gauzatzen den jarduera; izan ere, jarduera profesionalak eta etxebizitzak, bakoitzak bere hondakinak sortzen ditu eta bakoitzari bere tasa ezarri behar zaio.

6.- Actividades profesionales o comerciales y de servicios, cuando se realicen en viviendas o locales que al mismo tiempo sean lugares habitados: peluquerías, consultas, etc. Para establecer las tarifas correspondientes, por un lado se tomará en cuenta la vivienda, y por otra la actividad que se realice en ella, pues tanto las actividades profesionales como las viviendas pueden generar sus propios residuos y a cada una ha de aplicarse su propia tasa.

7.- Biltegietarako lokalak. Zergaduna, biltegi horretan merkataritza edo industria jarduera gauzatzen duena izango da. Jarduera herriko beste lokal edo leku baten gauzatzen badu eta lokala materiala gordetzeko bakarrik erabiltzen badu, berriz, ez da zergaduntzat hartuko, nahiz eta zergadunen erroldan egon.

7.- Locales para almacén. Se considerará contribuyente a quien realice alguna actividad industrial o mercantil en el mismo almacén o desde él; pero no se considerará contribuyente a quien haga uso de dicho local sólo para guardar los materiales necesarios para alguna actividad, si realiza dicha actividad en algún otro local o lugar del mismo municipio, y está incluida en el Padrón de contribuyentes.

8.- Gurtzarako lekuak eta komentuak 2.1.tarifan sartuko dira.

8.- Los lugares de culto y conventos se incluirán en la tarifa 2.1.

9.- Eskolak, ikastolak, akademiak, ikastetxeak, haurtzaindegiak, etab. 2 kategorian sartuko dira, eta dagokien tarifa aplikatuko zaie, irakasle kopuruaren arabera.

9.- Escuelas, ikastolas, academias, colegios, guarderías, etc. se incluirán en la categoría 2, y se les aplicará la tarifa correspondiente, según su número de profesores.

10.- Zaharren egoitzak eta ikasleen egoitzak 2. kategorian sartuko dira eta dagokien tarifa ezarriko zaie, ohe kopuruaren arabera.

10.- Las residencias de ancianos y estudiantes se incluirán en la categoría 2, y se les aplicará la tarifa correspondiente, según número de camas.

11.- Auzo-etxeei edo auzo lokalei 1.1 tarifa ezarriko zaie aurrez herri onurakotzat izendatzen badira. 

11.- Los auzo-etxe o auzo locales se les aplicará la tarifa 1.1 previa declaración de interés social. 

12.- Familiako txokoei 1.1 tarifa ezarriko zaie.

12.- A los txokos familiares se les aplicará la tarifa 1.1.

13.- Lur ez urbanizagarrian kokatutako 2., 3., 4. eta 5. kategoriei 1.2, 1.3 eta 1.4 tarifen baliokidetasun tasa aplikatuko zaie horietan aurreikusitako baldintzak egiaztatutakoan. 

13.- La tasa de equivalencia de las tarifas 1.2, 1.3 y 1.4 será de aplicación a las categorías 2., 3., 4. Y 5. emplazadas en suelo no urbanizable cuando quede acreditada la circunstancias previstas en las mismas. 

14.- 1.1. tarifan % 25eko hobaria izango dute autokonpostajea egiten dutela egiaztatzen dutenek. 

14.-Tendrán una bonificación del 25% en la tarifa 1.1 quienes acrediten practicar el auto-compostaje. 

15.- % 90eko hobaria izango dute merkataritza edo zerbitzu establezimenduek, betiere, Udalak berak merkataritza edo zerbitzu sektorearen garapena sustatzeko dei dezakeen laguntzak jasotzeko eskatutako baldintzak betetzen dituenean lokalak, jarduerak zein jardueraren titularrak.  Hobari horrek bi urteko iraupena izango jarduera hasteko lizentzia ematen den egunetik edo aurretiazko hasierako komunikazioa egiten den egunetik hasita.

15.- Tendrán una bonificación del 90% aquellos  establecimientos comerciales o de servicios en los que concurran los requisitos exigidos tanto al local  como a la actividad y al titular de la misma   para acceder a ayudas  que el propio ayuntamiento pudiera convocar con el fin de fomentar el desarrollo del sector comercial o de servicios. Dicha bonificación tendrá una duración de dos años desde la fecha de concesión  de la licencia para el inicio de la actividad o de la comunicación previa de inicio.

9. artikulua. Errolda.

Artículo 9. Padrón.

1. Errolda sei hilero egingo da eta bertan agertuko dira zergadunak zeintzuk diren eta ordenantza honen arabera zein kuota likidatuko zaien. Errolda hori jakinarazteko eta erreklamazioak aurkeztu ahal izateko, errolda jendaurrean jarriko da 15 egunez Udaleko iragarki oholean; eta aldi berean Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da eta ediktu bidez, ohi den eran, zabalduko da herrian.

1. Se elaborará un Padrón cada seis meses; en el figurarán los contribuyentes, y asimismo las cuotas que se les liquidarán en aplicación de esta Ordenanza. Para dar a conocer dicho Padrón y atender las reclamaciones, se expondrá al público durante 15 días en el tablón de anuncios del ayuntamiento, y al mismo tiempo se publicará en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, y se procederá a su difusión mediante edicto en la forma habitual en la localidad.

2. Jende aurreko erakustaldia amaitutakoan, aurkeztu diren erreklamazioei buruzko erabakiak hartuko ditu Udalak eta Errolda behin betiko onartu ondoren, kobrantzak egiteko erabiliko du.

2. Tras finalizar el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá las reclamaciones presentadas, y aprobará definitivamente el Padrón, que se adoptará como base de los documentos de cobro.

10. artikulua. Bajak.

Artículo 10. Bajas.

Bajak, beranduenez ere, zergaldi bakoitzeko azken lanegunean jakinarazi behar dira, hurrengo aldian eragina izan dezaten. Baldintza hau betetzen ez dutenek tasa ordaindu behar dute derrigorrez.

Las bajas, a más tardar, deben notificarse en el último día laboral del período, para que tengan efecto en el siguiente período. Quienes no cumplan esta condición están obligados al pago de la tasa.

Komertzio, ostalaritza, industria eta zerbitzuei dagokienez, jardueraren baja eguntzat Udalean baja jakinarazten den eguna hartuko da.

El día de la baja en comercio, hostelería, industria y servicios será el día en que el contribuyente notifique la baja de actividad en el Ayuntamiento.

11. artikulua. Altak.

Artículo 11. Altas.

Ekitaldiaren barruan egindako altek, zerga-betebeharra sortzen den egunetik aurrera izango dute eragina.  Administrazioak subjektu pasiboei jakinarazi behar die erroldako altari dagokion kitapena, honako puntuak zehaztuz:

Las altas realizadas dentro del ejercicio tendrán efecto desde el día en que surja la obligación contributiva. La Administración comunicará a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta del Padrón, concretando los siguientes puntos:

a) Kitapenaren oinarrizko elementuak.
b) Aurka egiteko erabil daitezkeen bide nagusiak, bertan adieraziz zein epetan eta zein erakundetan aurkeztu.
c) Zerga ordaintzeko lekuak, epeak eta erak.
 

a) Elementos fundamentales de la liquidación.
b) Vías principales que pueden utilizarse para su impugnación, determinando los plazos y los organismos ante los cuales habrán de ser interpuestos.
c) Lugares, plazos y modos en los que debe abonarse la deuda tributaria.

12. artikulua. Sortzapena.

Artículo 12. Devengo.
Sei hilero kobratuko da tasa, eta erreziboa osoa izango da, zatitzeko aukerarik gabe, baldin eta zerga-betebeharra aldi laburrago baterako izan ez bada. Aldiak, urtarriletik ekainera eta uztailetik abendura izango dira; eta kobratzeko epeak ekitaldi horretarako onartutako eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako Udalaren egutegi fiskalean ezarritakoak izango dira. Horren berri ediktu bidez, ohi den eran, zabalduko da herrian.
La tasa se cobrará cada seis meses y el recibo será completo, sin que pueda dividirse, a menos que la obligación contributiva se haya producido para un período más corto. Los períodos serán de enero a junio y de julio a diciembre. Los plazos de cobro serán los plazos fijados en el calendario fiscal de la Entidad Local aprobado para ese ejercicio y publicado en el BOG. Se procederá a su difusión mediante edicto en la forma habitual en la localidad.

17 - 7 ERANSKINA

17 - ANEXO 7

UR HORNIKUNTZA ESKAINTZEAGATIKO TASA

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA
Lankidetza hitzarmena Gipuzkoako Ur Kontsortzioarekin 2020ko apirilaren 30ean egindako osoko bilkuran onartu zen.
Aprobación del convenio de colaboración con el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa en sesión plenaria celebrada el 30 de abril de 2020
 

18 - 8 ERANSKINA

18 - ANEXO 8

ESTOLDERIA, ETA KONTADOREAK MANTENDU ETA IRAKURTZEAGATIKO TASA

TASA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO Y LECTURA DE CONTADOR

Lankidetza hitzarmena Gipuzkoako Ur Kontsortzioarekin 2020ko apirilaren 30ean egindako osoko bilkuran onartu zen.
Aprobación del convenio de colaboración con el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa en sesión plenaria celebrada el 30 de abril de 2020.
 

19 - 9 ERANSKINA

19 - ANEXO 9

KIROL INSTALAZIOAK ETA KIROL ZERBITZUAK ERABILTZEAGATIKO TASA
TASA POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y USO DE SERVICIOS DEPORTIVOS
 

01 - Banakakoa, erroldatuak

01 - Individual, empadronados

KIROLDEGIKO TARIFAK 2022
TARIFAS POLIDEPORTIVO 2022
6-17 urte
6-17 años
- Hilabetekoa
11,30
- Mensual
- Hiruhilekoa
17,75
- Trimestral
- Urtekoa
68,80
- Anual
>= 18 urte
>= 18 años
- Hilabetekoa
16,75
- Mensual
- Hiruhilekoa
38,35
- Trimestral
- Urtekoa
120,50
- Anual
Langabetuek (>3 hilabete)
Parados (> 3 meses)
- Hilabetekoa
16,30
- Mensual
- Hiruhilekoa
21,50
- Trimestral
- Urtekoa
-
- Anual
Ikasleek (25 urte arte)
Estudiantes (hasta 25 años)
- Hilabetekoa
16,75
- Mensual
- Hiruhilekoa
22,00
- Trimestral
- Urtekoa
87,50
- Anual
Ezgaituek (>% 33a)
Discapacitados (> 33%)
- Hilabetekoa
16,75
- Mensual
- Hiruhilekoa
22,00
- Trimestral
- Urtekoa
87,50
- Anual
>= 65 urte*
>= 65 años*
- Hilabetekoa
16,75
- Mensual
- Hiruhilekoa
22,00
- Trimestral
- Urtekoa
87,50
- Anual
>= 80 urte*
>= 80 años *
- Hilabetekoa
0
- Mensual
- Hiruhilekoa
0
- Trimestral
- Urtekoa
0
- Anual
Kirol Elkartea
Kirol Elkartea
- Hilabetekoa
-
- Mensual
- Hiruhilekoa
6,00
- Trimestral
- Urtekoa
-
- Anual

02 - Banakakoa, ez erroldatuak

02 - Individual, no empadronados

KIROLDEGIKO TARIFAK 2022
TARIFAS POLIDEPORTIVO 2022
6-18 urte
6-18 años
- Hilabetekoa
18,00
- Mensual
- Hiruhilekoa
23,00
- Trimestral
- Urtekoa
90,00
- Anual
> 18 urte
> 18 años
- Hilabetekoa
23,00
- Mensual
- Hiruhilekoa
45,00
- Trimestral
- Urtekoa
155,00
- Anual
Langabetuek (>3 hilabete)
Parados (> 3 meses)
- Hilabetekoa
18,00
- Mensual
- Hiruhilekoa
23,00
- Trimestral
- Urtekoa
-
- Anual
Ikasleek (25 urte arte)
Estudiantes (hasta 25 años)
- Hilabetekoa
18,00
- Mensual
- Hiruhilekoa
23,00
- Trimestral
- Urtekoa
90,00
- Anual
Ezgaituek (>% 33a)
Discapacitados (> 33%)
- Hilabetekoa
18,00
- Mensual
- Hiruhilekoa
23,00
- Trimestral
- Urtekoa
90,00
- Anual
> 65 urte*
> 65 años*
- Hilabetekoa
18,00
- Mensual
- Hiruhilekoa
23,00
- Trimestral
- Urtekoa
90,00
- Anual
> 80 urte*
> 80 años *
- Hilabetekoa
18,00
- Mensual
- Hiruhilekoa
23,00
- Trimestral
- Urtekoa
90,00
- Anual
Kirol Elkartea
Kirol Elkartea
- Hilabetekoa
-
- Mensual
- Hiruhilekoa
12,00
- Trimestral
- Urtekoa
-
- Anual
* > 65 eta < 80 urte: hileko eta hiruhileko ordainketetan, aldi horietan 65 edo 80 urte betetzen badira, erretiratuen tarifa onartuko da. Urteko ordainketan +65 edo +80 gisa ere onartuko da urte naturalean eskatzen den adina betetzen duen oro.
* > 65 y >80 años: en los abonos mensuales y trimestrales si se cumplen los 65 o 80 años durante esos periodos se aceptará la tarifa de jubilado. En el abono anual también se aceptará como +65 o +80 todo aquel que cumpla la edad exigida durante el año natural.

03 - Familiakoa, erroldatuak

03 - Familiar, empadronados

18 urtetik beherako seme-alabak, edo langabezian edo ikasten dauden 25etik beherakoak sartzen dira. 6 urtetik beherakoek, bazkide diren gurasoak badituzte, ez dute sarrerarik ordainduko

Incluye los hijos menores de 18 años y menores de 25 años en paro o estudiantes. Los menores de 6 años, siendo los padres abonados no abonarán  cantidad alguna.
Normala
Normal
- Hilabetekoa
27,50
- Mensual
- Hiruhilekoa
49,20
- Trimestral
- Urtekoa
164,00
- Anual
Familia ugaria, bikoteko bat langabezian (>3 hilabete), familia monoparentala edo 65 urtetik gorako bikoteak
Familia numerosa, monoparental, en paro (uno de la pareja(>3 meses) o pareja mayores de 65 años
- Hilabetekoa
24,50
- Mensual
- Hiruhilekoa
40,50
- Trimestral
- Urtekoa
131,20
- Anual
Biak langabezian (>3 hilabete)
Los dos en paro (> 3 meses)
- Hilabetekoa
16,30
- Mensual
- Hiruhilekoa
26,75
- Trimestral
- Urtekoa
-
- Anual

04 - Familiakoa, ez erroldatuak

04 - Familiar, no empadronados

18 urtetik beherako seme-alabak, edo langabezian edo ikasten dauden 25etik beherakoak sartzen dira. 6 urtetik beherakoek, bazkide diren gurasoak badituzte, ez dute sarrerarik ordainduko

Incluye los hijos menores de 18 años y menores de 25 años en paro o estudiantes. Los menores de 6 años, siendo los padres abonados no abonarán  cantidad alguna.
Normala
Normal
- Hilekoa
45,00
- Mensual
- Hiruhilekoa
80,00
- Trimestral
- Urtekoa
200,00
- Anual
Familia ugaria, bikoteko bat langabezian (>3 hilabete), familia monoparentala edo 65 urtetik gorako bikoteak
Familia numerosa, monoparental, en paro (uno de la pareja(>3 meses) o pareja mayores de 65 años
- Hilekoa
40,00
- Mensual
- Hiruhilekoa
60,00
- Trimestral
- Urtekoa
150,00
- Anual
Biak langabezian (>3 hilabete)
Los dos en paro (> 3 meses)
- Hilekoa
18,00
- Mensual
- Hiruhilekoa
30,00
- Trimestral
- Urtekoa
-
- Anual

05 - Aurrematrikula

05 - Prematrícula

Hileko eta hiruhileko tarifa guztietan hasieran eta jarraipenik ez dagoenean (hilabete bat aurreko abonuaren azken egun baliodunetik).

En todas las tarifas mensuales y trimestrales al principio y siempre que no haya continuidad (> de 31 días)
Aurrematrikula
11,60
Prematrícula

06 - Bonoak

06 - Bonos

1.- Eguneko sarrera
1.- Entrada de día
1.1.- 6-17 urte
3,00
1.1.- 6-17 años
1.2.- >= 18 urte
6,00
1.2.- >= 18 años
1.3.- Langabetuak eta ezgaituak
3,00
1.3.- Parados y discapacitados
2.-10 sarrerako bonoa
2.- Bono de 10 etradas
2.1.- <=17 urte
25,00
2.1.- <= 17 años
2.2.- >= 18 urte
50,00
2.2.- >= 18 años
3.- 100 sarrerako bonoa
320,00
3.- Bono de 100 entradas
4.- Karneta berriztatzea edota ikastaroetarako karneta egitea
5,00
4.- Renovación del carnet y/o hacerse un carnet para acceder a los cursos

07 - Alokairuak (ordu bete)

07 - Alquileres (una hora)

* Orduka alokatutakoan, bazkide ez diren parte hartzaileek sarrera ordaindu beharko dute.

* Cuando se hacen alquileres por hora, el participante que no sea socio deberá pagar la entrada
1.- Kiroldegiko kantxa
1.- Cancha polideportiva
1.1.- Argi gabe
30,00
1.1.- Sin luz
1.2.- Argiarekin
35,00
1.2.- Con luz
2.1.- Kiroldegiko kantxa (egun osoa)
1.130,00
2.1.- Cancha polideportiva (Jornada entera)
2.2.- Kiroldegiko kantxa (egun erdia)
670,00
2.2.- Cancha del polideportivo (media jornada)
3.- Minifrontoia
9,00
3.- Minifrontón
4.- Pilotalekuko kantxa
4.- Cancha del frontón
4.1.- Argi gabe
10,00
4.1.- Sin luz
4.2.- Argiarekin
13,00
4.2.- Con luz
5.- Pilotalekuko gimnasioa
31,00
5.- Gimnasio del frontón
6.- Igerilekuko kale bat
103,00
6.- Una calle de la piscina
7.- Igerileku osoa
410,00
7.- Piscina completa
Alokatzerakoan ordaindu beharreko fidantza:
Pago de una fianza por alquileres

Epe baterako alokairuak.- Ordenantza fiskaletan lokal horretarako ezarritako hilabete bateko alokairuaren prezioa aurreratuko da, alokatutako udal lokala erabiltzeko epea amaitutakoan itzuliko dena.

Alquileres periódicos.- Se adelantará una mensualidad establecida en las ordenanzas fiscales para ese local, que será devuelta una vez finalice el periodo de utilización del local municipal alquilado.

Unean uneko alokairuak.- Ordenantza fiskaletan lokal horrentzako ezarritako tarifaren %10 ordaindu beharko da.

Alquileres puntuales.- La fianza a pagar será un 10% de la tarifa establecida para ese local en las ordenanzas fiscales.

Erreserbak kobratzeko modua eta baja eskaera

Forma de cobro y solicitud de baja de las reservas

Kobrantzak hilaren azkenean kargatuko dira erabiltzaileak emandako kontuan.

Los cobros se cargarán al final de cada mes en la cuenta que el usuario haya facilitado.

Baja eman nahi denean, aurreko hilaren 25a baino lehen entregatu beharko da baja eskaera kiroldegian.  Alokatutako instalazioa, aurrez baja eskatu gabe, ez erabiltzeak ez du salbuetsiko instalazio horretarako ezarritako prezio publikoa ordaintzetik. 

La solicitud de baja debe entregarse en el polideportivo antes del 25 del mes anterior para el que se solicita la baja. La no utilización de la instalación reservada sin previa baja solicitada no exime del pago del precio público establecido para dicha instalación. 

08 - Kirol ekintzen tarifak

08 - Tarifas para las actividades deportivas

Hileko tarifak

Tarifas mensuales
Wellness: pilatesa, k-strechta, GAH, luzaketa globaletako beste metodoak eta antzeko jarduerak, 2 egun, 60'
-
Wellness: pilates, k-strecht, GAH, otros métodos de estiramiento globales y actividades afines, 2 días, 60'
- Abonatuak
45,00
- Abonados
- Ez abonatuak
58,50
- No abonados
Wellness: pilatesa, k-strechta, GAH, luzaketa globaletako beste metodoak eta antzeko jarduerak, 2 egun, 45'
-
Wellness: pilates, k-strecht, GAH, otros métodos de estiramiento globales y actividades afines, 2 días, 45'
- Abonatuak
34,00
- Abonados
- Ez abonatuak
43,00
- No abonados
Wellness: pilatesa, k-strechta, GAH, luzaketa globaletako beste metodoak eta antzeko jarduerak, 2 egun, 30'
-
Wellness: pilates, k-strecht, GAH, otros métodos de estiramiento globales y actividades afines, 2 días, 30'
- Abonatuak
23,00
- Abonados
- Ez abonatuak
30,00
- No abonados
Wellness: pilatesa, k-strechta, GAH, luzaketa globaletako beste metodoak eta antzeko jarduerak, egun bat, 60'
-
Wellness: pilates, k-strecht, GAH, otros métodos de estiramiento globales y actividades afines, un día, 60'
- Abonatuak
23,00
- Abonados
- Ez abonatuak
30,00
- No abonados
Wellness: pilatesa, k-strechta, GAH, luzaketa globaletako beste metodoak eta antzeko jarduerak, egun bat, 45'
-
Wellness: pilates, k-strecht, GAH, otros métodos de estiramiento globales y actividades afines, un día, 45'
- Abonatuak
17,00
- Abonados
- Ez abonatuak
19,50
- No abonados
Wellness: pilatesa, k-strechta, GAH, luzaketa globaletako beste metodoak eta antzeko jarduerak, egun bat, 30'
-
Wellness: pilates, k-strecht, GAH, otros métodos de estiramiento globales y actividades afines, un día, 30'
- Abonatuak
11,50
- Abonados
- Ez abonatuak
15,50
- No abonados
Fitness, entrenamendu funtzionala (spininga, body tonoa, zumba, body balanzea) eta antzeko jarduerak, 2 egun, 60'
-
Fitness entrenamiento funcional (spining, body tono, zumba, body balanze) y actividades afines, 2 días, 60'
- Abonatuak
39,00
- Abonados
- Ez abonatuak
52,00
- No abonados
Fitness, entrenamendu funtzionala (spininga, body tonoa, zumba, body balanzea) eta antzeko jarduerak, 2 egun, 45'
-
Fitness entrenamiento funcional (spining, body tono, zumba, body balanze) y actividades afines, 2 días, 45'
- Abonatuak
31,50
- Abonados
- Ez abonatuak
41,00
- No abonados
Fitness, entrenamendu funtzionala (spininga, body tonoa, zumba, body balanzea) eta antzeko jarduerak, 2 egun, 30'
-
Fitness entrenamiento funcional (spining, body tono, zumba, body balanze) y actividades afines, 2 días, 30'
- Abonatuak
20,50
- Abonados
- Ez abonatuak
26,50
- No abonados
Fitness, entrenamendu funtzionala (spininga, body tonoa, zumba, body balanzea) eta antzeko jarduerak, egun bat, 60'
-
Fitness entrenamiento funcional (spining, body tono, zumba, body balanze) y actividades afines, un día, 60'
- Abonatuak
20,50
- Abonados
- Ez abonatuak
26,50
- No abonados
Fitness, entrenamendu funtzionala (spininga, body tonoa, zumba, body balanzea) eta antzeko jarduerak, egun bat, 45'
-
Fitness entrenamiento funcional (spining, body tono, zumba, body balanze) y actividades afines, un día, 45'
- Abonatuak
15,50
- Abonados
- Ez abonatuak
18,50
- No abonados
Fitness, entrenamendu funtzionala (spininga, body tonoa, zumba, body balanzea) eta antzeko jarduerak, egun bat, 30'
-
Fitness entrenamiento funcional (spining, body tono, zumba, body balanze) y actividades afines, un día, 30'
- Abonatuak
10,25
- Abonados
- Ez abonatuak
13,50
- No abonados
Gazte ekintzak: spininga, zumba eta antzerakoak, 2 egun, 60'
-
Actividades junior: spining, zumba y afines, 2 días, 60'
- Abonatuak
38,00
- Abonados
- Ez abonatuak
50,00
- No abonados
Gazte ekintzak: spininga, zumba eta antzerakoak, egun bat, 60'
-
Actividades junior: spining, zumba y afines, un día, 60'
- Abonatuak
19,00
- Abonados
- Ez abonatuak
25,50
- No abonados
Gazte ekintzak: spininga, zumba eta antzerakoak, 2 egun, 45'
-
Actividades junior: spining, zumba y afines, 2 días, 45'
-Abonatuak
28,00
- Abonados
- Ez abonatuak
38,00
- No abonados
Gazte ekintzak: spininga, zumba eta antzerakoak, egun bat, 45'
-
Actividades junior: spining, zumba y afines, un día, 45'
- Abonatuak
14,50
- Abonados