Garapen bidean dauden herrialdeekiko lankidetza programak (2017)

Deskribapena:

Oinarri hauek jendaurrean daude  ekainaren 15arte,  nahi duenak aztertu eta, hala iritziz gero, erreklamazioak jarri eta iradokizunak egin ditzan. Iradokizunik edo erreklamaziorik ez balego, oinarri horiek behin betiko onartutzat joko dira bestelako erabakirik hartu beharrik gabe.

Gobernuz kanpoko erakundeei norgehiagoka erregimenean diru laguntzak emateko araubidea ezartzea da oinarri hauen helburua, erakunde horiek garapenerako lankidetza-programak antolatu eta gauzatu ditzaten, garapen bidean diren herrialdeetako biztanleen egoera sozio-ekonomikoa hobetze aldera.

Diru laguntza eskatu ahal izango dute legez eratutako irabazi-asmorik gabeko Gobernuz Kanpoko Erakundeek, euren jarduerak deialdi honetako helburuarekin bat baldin badatoz. Deialdi honetatik kanpo geratuko dira Estatuaren erakundeak eta haren mende dauden zerbitzuak, Autonomia Erkidegoko Autonomia Erkidegoko Administrazioa, Toki Administrazioa eta irabazi-asmoa duten erakundeak.
Debagoienean izan beharko dute egoi tza soziala edo ordezkaritza, eta administrazio-egitura iraunkorra.
GKE bakoitzak ezin izango ditu aurkeztu 2 proiektu baino gehiago aurrera eramateko urtean zehar.
Egonaldien, alokairuen, bidaien, dieten, funtzionamendu eta abarren gastuek ezin dute aurrekontuaren %30 gainditu.

Saila: Gizarte zerbitzuak
Egoera: Indarrean
Non tramitatu:

Gizarte zerbitzuak

agurtzane@eskoriatza.eus
Ordutegia: 9:00 – 14:30
Telefonoa: 943 71 31 36

 

Eskaera aurkezteko epea: Oraindik ez da zabaldu eskaerak aurkezteko epea
Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Eskaerak aurkeztu behar dira honako agiri hauekin:
Diru laguntza eskaera, eredu normalizatuaren arabera (I Eranskina).

Eusko Jaurlaritzako elkarte eta entitate-erregistroan inskribatuta egotearen ziurtagiria. Ziurtagiri horretan helbide sozialari buruzko informazioa agertu beharko da.

Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia.

Erakundeak Gizarte Segurantzarekin eta Foru Ogasunarekin zerga obligazioak betetzen dituela egiaztatzen duten agiria.

Banku edo aurrezki entitate batek emandako agiria, erakunde eskatzailea kontu korronte baten titularra dela ziurtatuko duena (II Eranskina).

Erakundeek zehaztu egin beharko dute deialdian aurkezten dituzten ekintzek beste erakunde batzuetako diru laguntzarik jaso duten, eta,hala bada, horien zerrenda aurkeztu beharko dute, zenbatekoa eta helburua azalduz, diru laguntzak ordaintzean bikoiztasunik izan ez dadin eta baliabideak ahalik eta modurik egokienean esleitu daitezen.

Eranskinak:

Oinarriak

Eranskina I 

Eranskina II

Eranskina III 

Eranskina IV