Garapen-bidean dauden herrialdeekiko lankidetza programako diru lagutzak (2020)

Deskribapena:

Gobernuz kanpoko erakundeei norgehiagoka erregimenean diru laguntzak emateko araubidea ezartzea da oinarri hauen helburua, erakunde horiek garapenerako lankidetza-programak antolatu eta gauzatu ditzaten, garapen bidean diren herrialdeetako biztanleen egoera sozio-ekonomikoa hobetze aldera.

Diru laguntzak jaso nahi dituzten programek ondorengo ezaugarriak izan beharko dituzte:

 • Garapen bidean diren herrialdeetan egin beharko dira edo herrialde horietako per tso na edo erakundeekin.
 • Beraien helburuek garapen ekonomiko eta sozial orekatua lor tzen lagun tze a eta susta tze a edo arlo hau ek ardatz izatea: osasuna, hezkun tza, gizarte arreta, kultura, giza eta gizarte
  eskubideen sustapena, demokraziaren baloreen garapena, emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasuna, norbanakoen eta taldeen askatasuna…
 • Herritarrak izatea onuradunak.
 • Kultur ezarpenik ez egiterik eta komunitate hatzailearen idiosinkrasia eta bertako ingurumena errespeta tzea.
 • Herritarren parte hartzea eta inplikazio aktiboa bultzatzea.

Diru laguntza eskatu ahal izango dute legez eratutako irabazi-asmorik gabeko Gobernuz Kanpoko Erakundeek, euren jarduerak deialdi honetako helburuarekin bat baldin badatoz. Deialdi honetatik kanpo geratuko dira Estatuaren erakundeak eta haren mende dauden zerbitzuak, Autonomia Erkidegoko Administrazioa, Toki Administrazioa eta irabazi-asmoa duten erakundeak.

 • Debagoienean izan beharko dute egoitza soziala edo ordezkaritza, eta administrazio-egitura iraunkorra.
 • Euskal Autonomia Elkirdegoko elkarteen erregistroan edo beste batean inskribatuta egotea eta idenfikazio fiskaleko hodea izatea
 • GKE bakoitzak ezin izango ditu aurkeztu 2 proiektu baino gehiago aurrera eramateko urtean zehar
 • Egonaldien, alokairuen, bidaien, dieten eta abarren gastuek ezin dute aurrekontuaren % 30 gainditu.
Saila: Gizarte zerbitzuak
Egoera: Indarrean
Non tramitatu:

Herritarren arreta zerbitzua

 • Ordutegia: 9:00 – 14:30

Harremanetarako:

 • Telefonoa: 943 71 31 36
Tramitazioa online: Herritarren ataria
Eskaera aurkezteko epea: 2020-11-24
Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Eskaerak aurkeztu behar dira honako agiri hauekin:

 • Diru laguntza eskaera, eredu normalizatuaren arabera
 • Eusko Jaurlaritzako elkarte eta entitate-erregistroan inskribatuta egotearen ziurtagiria. Ziurtagiri horretan helbide sozialari buruzko informazioa agertu beharko da.
 • Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia.
 • Erakundeak Gizarte Segurantzarekin eta Foru Ogasunarekin zerga obligazioak betetzen dituela egiaztatzen duten agiria.
 • Banku edo aurrezki entitate batek emandako agiria, erakunde eskatzailea kontu korronte baten titularra dela ziurtatuko duena (II Eranskina).
 • Erakundeek zehaztu egin beharko dute deialdian aurkezten dituzten ekintzek beste erakunde batzuetako diru laguntzarik jaso duten, eta,hala bada, horien zerrenda aurkeztu beharko dute, zenbatekoa eta helburua azalduz, diru laguntzak ordaintzean bikoiztasunik izan ez dadin eta baliabideak ahalik eta modurik egokienean esleitu daitezen.
Eranskinak:

Oinarriak

Eskaera orria

I eranskina

II eranskina

III eranskina

IV eranskina